Denne mannen skal finne ut hva norske ledere kan om psykisk helse i arbeidslivet

Ledere spiller en viktig rolle for å avdekke og bistå ved psykiske helseutfordringer hos de ansatte. Nå trenger forskere hjelp finne ut hva ledere kan om temaet, og hva de bør lære.

Forsker og organisasjonspsykolog Martin Øien Jensen

Prosjektleder og organisasjonspsykolog Martin Øien Jensen Fotograf: NHO Troms og Svalbard

Publisert 21.04.17

Finnmark, Nordland, NHO Arktis

 - I løpet av kort tid kan du som er leder få en spørreundersøkelse i innboksen din, ta deg tid til å svare. Det er oppfordringen fra arbeids- og organisasjonspsykolog Martin Øien Jenssen. 

 Han leder et prosjekt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som skal kartlegge lederes kompetanse om psykisk helse i arbeidslivet fordi vi vet for lite om hva ledere bør kunne om mennesker med psykiske plager i arbeidslivet.

Fakta

  • Prosjektet finansieres av NHOs arbeidsmiljøfond og UNN. I tillegg bidrar NAV arbeidslivssenter og Troms Fylkeskommune.
  • Ca. 20 prosent av alt legemeldt sykefravær i Norge skyldes psykiske plager.

Forskning på dette feltet er voksende, men foreløpig er det få studier som har sett spesifikt på holdninger og kompetanse hos ledere.

- Så vidt vi vet er dette det eneste prosjektet av sitt slag i Norge, ifølge prosjektlederen.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge lederes kompetanse om, og holdninger til, ansatte med psykiske helseutfordringer. Ledere har gode forutsetninger for å kunne oppdage psykiske plager, oppmuntre til å søke hjelp, og å organisere tilrettelegging på arbeidsplassen.

Resultatene fra kartleggingen skal kunne fungere som et grunnlag for å gi anbefalinger til hva et opplæringsprogram for ledere bør inneholde og hvordan det bør legges opp. 

Å være i arbeid gjør deg friskere

En engasjert Jenssen forteller at målsettingen er at mennesker med psykiske helsutfordringer skal kunne være i arbeid så lenge som mulig. All forskning viser at det er til det beste for dem selv, arbeidsplassen og samfunnet. 

-  Media har en tendens til å fokusere på de sider av jobben som kan være skadelig for folks helse, og trekker sjeldnere fram de sidene ved jobben som kan være helsefremmende. For de fleste er arbeid en nøkkelfaktor i vurderingen av egenverdi, identitet og rolle i samfunnet og en kilde til sosial deltakelse og mening, sier Jenssen.

Ved å ha fokuset på arbeidsplassen som en arena for forebyggende og helsefremmende arbeid er tanken at man potensielt kan ta ut gevinster på flere nivåer:

  • For individet vil gevinsten ligge i økt velvære, bedre helse og trivsel
  • For organisasjonen vil et helsefremmende fokus resultere i friskere ansatte og dermed mindre sykefravær, lavere turnover, og økt produksjon.
  • For samfunnet er det kritisk viktig å opprettholde en frisk arbeidsfør befolkning.

Vi trenger alle i jobb

Vi vet at nåværende fødselstall ikke er tilstrekkelig til å møte behovet for arbeidskraft i fremtiden, og fra et samfunnsperspektiv vil det bli enda viktigere å sørge for at alle grupper inkluderes. Mangelen på arbeidskraft kan bare delvis dekkes inn gjennom automatisering og vi vil bli tvunget til å tenke nytt på mange områder.

-Vi trenger et romsligere arbeidsliv der vi kan leve med de særegenhetene som økt mangfold i arbeidslivet vil føre med seg. Derfor er det viktig å finne ut av hvordan ledere tenker om det å ha grupper i jobb som kanskje tidligere lett har falt ut av arbeidslivet, sier Jenssen.

Resultater av prosjektet

Ifølge forskeren vil kunnskap om lederes kompetanse om og holdninger til psykisk helse og arbeid kunne ha stor betydning for hvordan man kan arbeide med psykisk helse i arbeidslivet. Dersom man klarer å identifisere hvilke utfordringer ledere har i møtet med psykiske helseutfordringer hos ansatte vil det kunne legge føringer for hvilke tiltak som kan settes i verk for å hjelpe ledere til å i større grad ivareta de ansatte slik at man kanskje kan redusere antallet sykemeldinger og tilfeller av arbeidsuførhet.

Det forventes at resultatene fra prosjektet skal kunne gi et viktig bidrag til organisasjoner og fagpersoner på feltet med tanke på planlegging og gjennomføring av tiltak for å forebygge og reduserte stigmatiserte holdninger mot arbeidstakere med psykiske helseutfordringer.

Prosjektet vil samle inn data i løpet av en to-ukersperiode i april/mai 2017. Resultatene vil være klare i løpet av sommeren og høsten 2017.