Dette er NHO Troms og Svalbards samferdselsprioriteringer for 2018-2029

For næringslivet i nord kommer bedre samferdselsløsninger øverst på listen over rammevilkår som må bedres. 

Samferdsel

Næringslivets transportbehov må være førende for samferdselsinvesteringer og prioriteringer som skal gjøres i Nord-Norge. Fotograf: Scanpix.

Publisert 12.05.16

NHO Arktis

Bedrifters avstandsulemper og transportkostnader er langt større enn våre handelspartnere og konkurrentland. Det er derfor særskilt viktig for oss at samferdselsprosjekter som binder landet vårt sammen og knytter oss til resten av Europa, samt løser logistikkutfordringene i byregionene (både gods og personer) blir prioritert.

For næringslivet er det når infrastrukturen er ferdig bygget og klar til bruk som er avgjørende. For å oppnå dette må det gjøres flere grep som effektiviserer planlegging og gjennomføringen av samferdselsprosjekter. NHO har fått Vista Analyse til å vurder hvilke tiltak man kan iverksette for å nedkorte planleggingstiden. Resultatet ble 8 konkrete råd til samferdselsministeren for hvordan planleggingstiden kan halveres.

NHO Troms og Svalbard har følgende prosjekter som sine viktigste prioriteringer: innfartsvei til Tromsø havn Breivika fra E8, E6 Sørkjosen, E6 Kvænangsfjellet, Skibotn – Finskegrensa, Nordkjosbotn – Oteren og E8 Ramfjord. I tillegg ønskes en omklassifisering fra fylkesveg til riksveg for Buktamoen- Silsand, Senja – (fylkesveg 861), Skjervøy (fylkesveg 866) og riksvegtilknytning til Tromsø sentrum via Tromsøbrua.

Oversikt over samferdselsprioriteringer i Troms. 

#205

Breivika

Adkomst til Tromsø havn i Breivika fra E8 er NHO Troms og Svalbard fremste prioritering, Det må prioriteres statlige midler til ombygging av adkomsten fra E8 til nordre del av Tromsø havn. Dette er regionens mest trafikkerte veistrekning med over 24 000 kjøretøypasseringer. Veistrekningen er en problematisk flaskehals for næringsliv, kollektivtransport og privatbilisme og hindrer fremtidig vekst og investeringer om prosjektet ikke igangsettes i første periode. Det er høy næringsaktivitet i området og store investeringsplaner som avhenger utvidet adkomst fra E8.

E6 Sørkjosfjellet

E6 er den viktigste transportåren i Nord-Norge. På mange steder finnes det ikke tilfredsstillende alternative kjøreruter og omkjøring er svært tidkrevende. NHO mener utbyggingsprosjektet E6 over Sørkjosfjellet med ny veg og tunnel er helt nødvendig for å gi godstransporten mer forutsigbare trafikkforhold på E6 gjennom Troms og dermed næringslivet i Nord-Norge bedre vilkår. Prosjektet som ansås som samfunnsøkonomisk ulønnsomt har skapt store forsinkelser, ulykker og er en betydelig flaskehals for tungtransporten, særlig vinterstid som har gods til enorme verdier. NHO mener prosjektet illustrerer hvorfor tidligere nevnte kriterier ikke må ligge fast ved vurdering av hvert prosjekt.

E6 Kvænangsfjellet

E6 over Kvænangsfjellet er hovedferdselsåren - og den eneste, mellom resten av landet og Finnmark fylke. Som hovedveg til Finnmark med økende transport av varer og tjenester, er det behov for å få en bedre og mer vintersikker veg. I 2013-2014 var veien stengt 44 ganger (220 timer) og det var kolonnekjøring 16 ganger (70 timer) ifølge Statens vegvesen. Årsaken er i hovedsak uvær. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. NHO mener det må legges statlige midler til bygging av tunnel på E6 over Kvænangsfjellet i første periode av NTP. Næringslivet taper store summer på at veien er stengt og fremkommeligheten dårlig.

E8 Sørbotn–Laukslett i Troms

E8 Sørbotn–Laukslett er en omstridt veitrase. Som innfartsåre til Tromsø er den viktig for næring -og privattransport og for innbyggerne i Ramfjord. Ny trase er viktig av samfunns -og trafikksikkerhetsmessige årsaker. Østre trasévalget ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet juli 2015 og NHO mener dette er det mest langsiktige og fremtidsrettede alternative sett i sammenheng med en fremtidig Ullsfjordforbindelse og en potensiell Tindtunell. NHO aksepterer at utbyggingen er betinget brukerfinansiering.

Skibotn – Finskegrensa og Nordkjosbotn – Oteren

Begge veistrekninger er sentrale transportårer for godstransport mot det internasjonale markedet. Betydelig tungtransport ferdes på disse strekningene og vi ser det som helt sentralt at disse utbedres ila NTP periode 2018-2029.

I tillegg støtter NHO Troms og Svalbard utbedring og utbygging av Ofotbanen og Nordlandsbanen som transporterer vesentlig gods til og fra Nord-Norge.

Les vårt NTP 2018-2029 innspill her

Møte med samferdselsministeren

Den 23.mai inviterer NHO Norland, NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbar sammen med flere til møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Linken. Nasjonal Transportplan 2018-2029 står på agendaen. Mer info og påmelding finner du her.