Dette er Nord-Norges største flaskehals

Innfartsveien til Tromsø havn skaper problemer for bedrifter, kollektivtransport og privatbiler. Det er helt avgjørende for videre vekst og investering at den nye veistrekningen står ferdig til 2018.

NHO, Næringsforeningen og de største logistikkoperatørene var samlet for å diskutere ny innfartsvei til Breivika Havn

Publisert 26.04.16

NHO Arktis

Strekningen fra Breivika og nordover langs Tromsøyas nordøstside er regionens mest trafikkerte veistrekning med over 24 000 kjøretøypasseringer i døgnet. Trafikktallene fra Statens vegvesen viser at det i tillegg til mye gjennomgangsaktivitet også er stor interntrafikk i Breivika-området som fører til stort trykk på veien.

- Adkomst til Tromsø Havn i Breivika fra E8 er NHO Troms og Svalbards fremste samferdselsprioritering, og vi mener veistrekningen må utbedres snarlig, sier regiondirektør Christian Chramer.

Breivika er en av de store logistikk-knutepunktene i Nord-Norge. Det er høy næringsaktivitet i området og store investeringsplaner som avhenger av utvidet adkomst fra E8 som gjør området enda viktigere i regionens samferdsel. 

Logistikkutepunktet må utbedres for videre næringsvekst  

Noen av de største transportoperatørene, Bring, Schenker og NorLines, samt Tromsø Havn og Næringsforeningen i Tromsøregionen, var forrige uke samlet for å diskutere adkomst fra E8, Breivika. Det var stor enighet om at næringslivet taper tid og penger på køståing i Breivika.

- Nå er det store kostnader på at vi står og stanger i kø, sier Torstein Stormo, distriktssjef i Bring.

Se hele intervjuet med Stormo:

Ifølge beregninger fra Næringsforeningen i Tromsøregionen koster denne køståingen i Breivika 600 millioner kroner for samfunnet. Flere av møtedeltakerne på NHOs frokostmøte påpekte også at det brukes ekstra tid på planlegging for å unngå kø, samt at flere kjører omveger for å unngå køståing. - Dette er ikke lønnsomt med hensyn til miljø, tid og økt trafikk, sier Tove Bakland i Schenker. 

Tre aktørers samarbeid er nødvendig

Veistrekningen i Breivika har tre vegeiere; Staten, Troms fylke og Tromsø kommune. Det er helt avgjørende at vegeierne samhandler og enes om vegtrase for strekningen for å få til en helhetlig utbedring. Ny adkomst til Breivika havn vil være utløsende for nye vegprosjekter og påvirke pågående reguleringsarbeid. Det er derfor viktig at ny innfartsveien til Breivika tas inn i første periode i Nasjonal transportplan og utløses uavhengig av totalbudsjett. 

I sum vil en løsning av dagens trafikkproblemer i Breivika bidra til måloppnåelse for alle hovedmålene i NTP. - Ved å redusere køståing og kutte ned på internkjøring, vil man oppnå bedre fremkommelighet for gods, øke transportsikkerheten i form av reduserte kjørte kilometer, og redusere klimagassutslipp fra køståing, sier leder for Næringsforeningen i Tromsøregion Nils Kristian Sørheim Nilsen. 

Ifølge reguleringsplanen må rundkjøringen fra E8 med adkomst Breivika Havn løses først. Deretter kan Troms fylke og Tromsø kommune bygge ut sine strekninger nordover. Det er behov for bredere veg fra rundkjøringen nedfor UiT/UNN, ny rundkjøring på Gimle og ny to-felts veg fra den nye rundkjøringen på Gimle og nordover for å lette trafikkflyten.

Selv om det er høyst uvanlig med brukerfinansiering inn til en stamnetthavn er aktørene enige om at det aksepteres for å få utbedret vegen snarlig. 

Artikkelen fortsetter under bildet: 

 

Breivika havn. Foto: Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Tilrettelegge for mer samhandling

Ved å samle logistikkoperatørene i Breivika tilrettelegger man for samhandling og samarbeid mellom sjø -og vegtransport, sier Bangsund i Tromsø Havn med støtte fra transportørene.  

- Dette vil gi mindre transport i Tromsø sentrum da adkomsten går via E8 og Tromsøysundtunnelen, og ikke over Tromsø brua, som i dag legger Torstein Stormo til. 

Langs vegstrekningen i Breivika-Stakkevollan, er det både store boligområder og mange arbeidsplasser som fører til stor næringsaktivitet. I tiden fremover er det også planlagt nye næringsområder – som vil generere trafikk. Dette gjelder blant annet:

  • Planlagt etableringen av ny postterminal hvor Posten/Bring vil å samle all sin aktivitet i Breivika. For Posten/Bring betyr dette optimalisert drift og 155000 sparte km i kjøring ved å samlokalisere driften i Breivika.

  • Tromsø Havn planlegger bygging av Nord-Norges største fiskerihavn etter ønske fra fiskerinæringen nord på Tromsøya

  • Troms Fylke skal etablere bussparkering for Nobina nord i dagens Breivika havn.