Gassco-rapporten

Dialogmøte i regi av Norsk Olje og gass, Gassco-rapporten ble fremlagt

NHO Troms og Svalbard deltok på dialogmøte i regi av Norsk Olje og gass i Hammerfest 10. juni.

Publisert 12.06.14

Troms og Svalbard

På møtet ble det redegjort for rapporten BSGI-ny infrastruktur for Barentshavet av Thor Otto Lohne, Gasco Lohne pekte på følgende 10 hovedpunkter fra rapporten.

1. Barentshavet kan spille en sentral rolle i å opprettholde    norsk gassproduksjon

2. Eksisterende funn er ikke tilstrekkelig til å forsvare   investeringer i ny gassinfrastruktur i Barentshavet.
Dette betyr at det må påvises nye funn.

3. Ny gassinfrastruktur gir best samfunnsøkonomi i fire av fem ressursscenariorier.

4. Det vil være krevende å realisere ny gassinfrastruktur fra Barentshavet fra et prosjektøkonomisk perspektiv.

5. Avkastninger på feltinvesteringer kan forbedres dersom disse holdes adskilt fra investeringer i gassinfrastruktur med regulert avkastning.

6. Ingen enkeltstående lisens synes å kunne bære nye gassinfrastrukturinvesteringer. Samordnet utvikling vil derfor være nødvendig.

7. Utsettelse av ny gassinfrastruktur i påvente av Barentshavet Sørøst vil redusere nåverdien og bare øke internrenten marginalt.

8. Sen utvikling av Barentshavet kan medføre nedbygging av eksisterende gassinfrastruktur med påfølgende kostnader for å reetablere kapasitet.

9. Ressurser fra funn og prospekter som per idag er antatt ikkeøkonomisk kan gi tilleggsverdier.

10. For å ha beslutningsfleksibilitet for mulig oppstart 2022, bør prosjektmodning (mulighetsstudier)  igangsettes i løpet av 2015.