Dialogmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge

UNN har behov for en løsning som skal understøtte en pasientsentrert helsetjeneste

Publisert 25.02.14

Troms og Svalbard

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes interesseorganisasjon (KS) er initiativtakere til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. NHO Troms og Svalbard har et regionalt prosjekt hvor vi er pådriver for inntil 10 piloter. Nasjonalt telemedisinsk senter er en av våre piloter. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder.

 Forprosjektet til Nasjonalt telemedisinsk senter er i sluttfasen (avsluttes 30. mars) og skal levere en funksjonell kravspesifikasjon for en generisk samhandlingsløsning. Løsningen skal understøtte en pasientsentrert helsetjeneste (CCM) og gode pasientforløp ved å gi muligheter for å samarbeide på tvers av virksomheter i virtuelle team, samt å gi pasientene muligheter for å medvirke i diagnostikk og egen behandling.  Resultatene fra forprosjektet bekrefter at det ikke finnes en generisk løsning for elektronisk samhandling i virtuelle team i bruk i Norge. Se vedlagte Pilotnotat for mer informasjon.

Det vil bli avholdt Dialogkonferanse 18. mars kl. 11.30 - 15.30 i Linken Møtesenter i Forskningsparken i Tromsø.

Målsettingen med konferansen er å presentere Universitetssykehuset i Nord-Norge sine overordnede strategier på samhandlingsområdet, og dele kartlagte behov og spesifiserte funksjonelle krav med leverandørene. Det er også viktig for UNN å få umiddelbar respons på behovene, samt at det er ønskelig å få mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger.

Samhandlingsløsninger vil sannsynligvis fordre samarbeid mellom flere leverandører. Møteplassen kan også være en arena for å knytte kontakter og mulige allianser for en mulig videre prosess.

I etterkant av konferansen ønskes innspill fra leverandørene. Dette som ledd i en prosess hvor vi søker inspirasjon og ideer knyttet til mulig samarbeid om eventuell utvikling eller anskaffelse.

Agenda:

Tid

Tema

11:30 – 12:00

Registrering og kaffe

12:00 - 12:30

Innledning ved Tove Normann, NST (prosjektleder)

Om Nasjonalt program for leverandørutvikling

ved prosjektleder Hilde Sætertrø   og Ann-Kristin Edvardsen, NHO

12:30 – 13:00

UNN som samhandlingssykehus

v/ Klinikksjef Markus Rumpsfeld, Medisinsk klinikk.

UNN og kommunene ønsker en mer   pasientsentrert og koordinert helsetjeneste med økt fokus på personer med   sammensatte og/eller kroniske lidelser. Dette skal bidra til bedre   samhandling mellom pasient, pårørende, hjemmetjeneste, fastlege og   spesialisthelsetjeneste.

13.00 – 13.15

Pause

13.15 – 13.40

Bedre samarbeid rundt pasienter med kroniske sykdommer og   smertebehandling. Bedre kontinuitet, samarbeid og pasientoppfølging

Overlege Owe Landström, Smerteavdelingen,   UNN

13.40 – 14.15

«Pasienten som partner i   virtuelle team». Behov og funksjonelle krav for samhandlingsløsning for   virtuelle team v/ Prosjektleder Tove Normann, NST og sjefsdesigner Jan Walter   Parr, Eggs design

14.15 – 14.30

Pause

14:45 – 15.15

Drøfting:

Hva skal til for å realisere en løsning?

Tekniske og organisatoriske utfordringer

Det vil være mulig å stille   spørsmål til representanter fra UNN, NST og FIKS programmet (Felles Innføring   av Kliniske Systemer i Helse Nord)

15.15 – 15:30

Veien videre

Kan Offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt være en   mulighet?

Kort intro OFU ordningen v/Inger   Haug, Innovasjon Norge

15.30 – 16.00

Muligheter for samsnakking mellom   leverandørene

Påmelding foretas ved å sende epost til: tove.normann@telemed.no

Vi ber om at man i påmeldinger opplyser navn, firma og kontaktinformasjon.
Frist for påmelding er: 10.03.2014.
Det tilrettelegges for deltakelse på videokonferanse. Møtet vil bli streamet og ved påmelding gis opplysning om nettadresse og pålogging.
For spørsmål vedrørende dialogkonferansen kan følgende personer kontaktes:

Tove.normann@telemed.no eller eli.arild@telemed.no eller
ann-kristin.edvardsen@nho.no

Prosjektleder:
Tove Normann
telefon: +47 97 06 51 35

www.telemed.no