Differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjon for unntak fra arbeidsgiveravgiftsordningen

Savner tiltak

Publisert 11.06.14

Troms og Svalbard

 Fredag 6 juni ble proposisjonen som skisserer hvordan ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal virke fra 1 juli, og hvordan regjeringen planlegger å kompensere de sektorene som får økt arbeidsgiveravgift fremlagt. I Tromsø ble det gjennomført pressekonferanse der Statsråd Elisabet Aspaker, stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg og Kent Gudmundsen redegjorde for innholdet i proposisjonen.

 NHO er glad for at bortfallet av redusert arbeidsgiveravgift blir kompensert fullt ut, men er avmålt til noen av virkemidlene og treffsikkerheten. Flere av NHOs forslag til tiltak savnes.

 Det var i februar i år det ble kjent at flere kommuner får redusert arbeidsgiveravgift, men at noen sektorer – energi, transport og finans – faller ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. NHO har, sammen med flere lands- og regionforeninger, etter det gitt innspill til kompenserende tiltak.

 I dag presenterte Regjeringen proposisjonen med tiltakene som skal kompensere for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift.

  Vi er glad for at Regjeringen foreslår å kompensere Nord-Norge krone for krone, selv om det er med delvis indirekte virkemidler, sier avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto. Hun er avmålt til noen av virkemidlene og treffsikkerheten.

 Total provenygevinst ved at redusert arbeidsgiveravgift faller bort, på 1,2 milliarder kroner, skal tilbakeføres. Hovedelementer i kompensasjonen er såkalt bagatellmessig støtte på 450 millioner, infrastrukturtiltak – i tillegg til det som ligger i Nasjonal Transportplan – for 1,6 milliarder over årene 2014-2018, samt en utvidet bevilgning til nettolønnsordningen for sjøfolk. I tillegg kommer kompensasjon til persontransport via de kontraktene som fylkeskommunene og staten har inngått med buss- og fergeselskaper.

 - Dette er selvfølgelig en veldig krevende sak hvor det er vanskelig å finne gode løsninger. Vi ser flere gode tiltak i Regjeringens forslag, men dessverre er det også flere av våre forslag som ikke er tatt med, sier Harto. Hun viser blant annet til CO2-avgiften for luftfarten og veibruksavgift for godstrafikk.

 NHO har også fått dokumentert at EUs retningslinjer for regionalstøtte ikke gjør det påkrevet å unnta transportsektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. I dag ble det klart at definisjonen av transport blir noe innsnevret, slik at litt færre bedrifter blir rammet av sektorunntaket.