Statsbudsjettet 2016

Et budsjett for vinterføre

Statsbudsjettet er etter NHOs mening egnet til å forberede Norge på det økonomiske vinterføret som vi er inne i, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard.

Brattbakke på vinterføre

Publisert 08.10.15

NHO Arktis

- Statsbudsjettet tar tydelige grep på både kort og lang sikt som skal bidra til omstillingen av norsk økonomi. – For investeringer i Norge, omstillingsevne og som grunnlag for videre utvikling er reduksjonen i selskapsskatt svært viktig, men NHO ser samtidig enkelte skatteskjerpelser som bekymrer, sier Chramer.

Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet mener NHO det er viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur.

Nasjonale tiltak også viktig for Troms og Svalbard

-        Flere konkrete tiltak retter seg mot bedrifter på Vestlandet som er hardere rammet av oljebremsen enn bedrifter i Troms og på Svalbard, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard. - Norge er et lite land, og det som styrker næringslivet på Vestlandet er bra også for Nord-Norge. -Våre bedrifter leverer varer og tjenester til kunder i hele landet. Ansatte fra Troms jobber også i offshore og skipsindustrien på Vestlandet, men betaler sin skatt her, sier Chramer.

Infrastruktur for Troms og Svalbard

For Troms og Svalbard gir statsbudsjettet blant annet 15 millioner til havn i Longyearbyen. Det gjør det mulig å starte planarbeidet for en nødvendig utvikling av sjøveis infrastruktur på Svalbard, men vil kreve ytterligere kraftige løft i tiden som kommer.

For Troms settes det av 318 millioner for tunell på E6 fra Nordnes til Skardalen og 50 millioner til tunellen gjennom Sørkjosfjellet. Det reduserer kjøretid, gir sikrer veier og trygger fremførsel av varer til og fra landsdelen.

-        Gode samferdselsløsninger er viktig for Troms og Svalbard og vi ser positive tegn til satsing i nord. Etterslepet på fylkesveier i nord er stort og det er gledelig at regjeringen øker investeringene med nærmere 200 millioner til 1, 230 milliarder, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard.

Mulig å reversere

NHO er tydelig på at de investeringene som nå gjøres for å stimulere økonomien i de deler av landet og i bransjer hvor det er nødvendig skal være tidsbegrenset.

De kortsiktige tiltakene retter seg mot faktiske behov, som vedlikehold av infrastruktur, bygg og fartøy og innrettes særlig mot Vestlandet.

Langsiktig omstilling

NHO er også glad for at budsjettet bidrar til den langsiktige omstillingen:

- Skattelette virker. Derfor er det bra at regjeringen starter nedtrappingen av selskapsskatten, på vei mot et mer konkurransedyktig skattenivå. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser. Vi trenger nå et bredt skatteforlik i Stortinget og en selskapsskattesats ned til 20 prosent. Det er også positivt for norske bedrifter at kuttene i formuesskatten fortsetter, selv om kuttet ideelt sett burde vært større, sier NHO administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Kompetanse, lærlinger og gründerskap

NHO er også godt tilfreds med forskningsbudsjettet.  - Det er lagt opp til en god vekst i forskning og innovasjon, med klar profil for næringsrettet omstilling. Det synes også i budsjett-tildelingen til fusjonen ved UiT Norges Arktiske Universitet, økning til studentplasser og bevilgninger til infrastruktur. Det er fremtidsrettet, sier Chramer i NHO Troms og Svalbard.

NHO er derimot ikke helt fornøyd med økningen til lærlingtilskudd med 2500 koner per lærlingeplass. - Denne økningen bør være større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet, sier Chramer.

Økonomisk og eksportmessig er Troms og Svalbard i positiv vekst og nye næringer og bedrifter skyter fart. Det er derfor svært gledelig at regjeringen vil styrke den landsomfattende etablerertilskuddsordningen med 150 millioner. Samtidig er vi urolig for den uforutsigbarhet en omlegging av Innovasjon Norges budsjett gjennom styrking av de landsdekkende innovasjonsvirkemidler og reduksjon av regionale virkemiddelordninger skaper for vårt regionale næringsliv, avslutter Chramer.