Et valg for fremtiden

I dag på velger vi fremtidens politiske lederskap i våre kommuner og i Troms fylke. NHO ønsker politikere i Troms som gir forutsigbare rammevilkår, som søker dialog om som bidrar til utvikling av hele regionen.  Les NHO Troms og Svalbards kronikk i lørdagens Nordlys her.

Publisert 14.09.15

NHO Arktis

Et valg for fremtiden

Av regiondirektør Christian Chramer, NHO Troms og Svalbard

I valgkampen 2015 har NHO arrangert og deltatt på valgmøter en rekke steder i Troms. Fortsatt har næringspolitikk og spørsmålene om hva vi skal leve i fremtiden hatt en lite fremtredende plass i valgkampen. De vi skal stemme inn den 14. bør tydelig kunne si hva de skal gjøre for å utvikle næringslivet i nord.

Troms er en region i vekst, men både arbeidsgivere og ansatte trenger forutsigbarhet får å kunne satse. Politikernes forutsigbarhet er like viktig for bedriftseiere som skal vurdere et utbyggingsprosjekt som for ansatte som skal kjøpe ny bolig. For å skape investeringslyst og utvikling må våre politikere rett og slett skape stabile rammevilkår som stimulerer til investeringer og langsiktig satsing i Troms. NHO har i valgkampen løftet frem tema som kan hjelpe næringslivet gjennom den omstillingen vi står foran. Vi mener større og sterkere kommuner er bedre rustet til å møte næringslivets behov. Vi trenger sømløse regioner med styrket innsats på samferdsel og en arealplanlegging der vi bygger høyere og tettere rundt trafikknutepunkt. Sist men ikke minst har vi engasjert oss for å øke bevisstheten rundt å skaffe lærlingplasser til fagarbeidere våre bedrifter sårt trenger.

En region i sunn utvikling har møteplasser, strukturer og et sunt samarbeidsklima mellom private selskaper, det offentlige og våre politikere. NHO ønsker politikere som søker dialog og fremtidsrettede løsninger for privat næringsutvikling. Troms er et ressursrikt fylke med sterk vekst. Vi har sterke konkurransemessige fortrinn som politikerne må gjøre det mulig å utvikle. Da kan næringslivet skape flere arbeidsplasser, utvikle nye næringer og opprettholde grunnlaget for gode velferdsordninger.

 Bo- og arbeidsmarkedsregionene i Troms har stort behov for flere boliger og bedre infrastruktur.  I Tromsø alene er behovet over 600 nye enheter årlig. Politikerne vi skal velge må vektlegge høyt tempo på boligbygging, gode samferdselsløsninger og fremtidens kollektivløsninger. Store kollektiv- og veiprosjekter må klargjøres slik at vi er klar når finansieringen kommer fra myndighetene.

 For en region i vekst er veier som gir tilgang til eksportmarkeder, arealer for utvikling, tilgang på kompetanse og forutsigbare rammevilkår avgjørende. Dette er det politikernes oppgave å bidra til. Når vi gjør opp status etter valget håper NHO at vi har politikere i Troms som vil utvikle vår region videre til beste for alle innbyggere og for regionens næringsliv.

Godt valg!