Høringsinnspill til Tromsø kommunes klima og miljøplan

Til våren legger Tromsø kommune frem ny klima og miljøplan. NHO Troms og Svalbard var blant aktørene som ga innspill til byutviklingskomiteen. Regiondirektøren la frem flere konkrete innspill med et overordnet budskap. Les våre innspill nedenfor.

Vindmølle

NHO ønsker en offensiv handlingsplan som stimulerer til mer miljøvennlige ytelser, teknologi og verdiskapning

Publisert 27.01.16

NHO Arktis

Grønn verdiskapning

NHO ønsker en aktiv og fremtidsrettet klima og miljøplan med mål å skape flere, ikke færre arbeidsplasser. På samme måte som klimamål og energipolitikk er kjerneområder for næringspolitikken, må markedsutvikling og verdiskaping stå sentralt i klimapolitikken.

For et lite land som Norge med en åpen økonomi vil ikke innenlands utslippsreduksjon være tilstrekkelig. Norges bidrag må derfor innrettes mot eksport av miljøvennlig energi, teknologi, tjenester og produkter. NHO mener Norge skal være ledende i utvikling og bruk av miljøteknologi.

Målet med klima og miljøplanen er 50 % utslippsreduksjon innen 2030. For å nå målet er Tromsø kommune avhengig av godt samarbeid med næringsliv, akademia og kommunens innbyggerne. NHO Troms og Svalbard ønsker at Tromsø kommune skal ha en retningsgivende klimastrategi der næringslivet tas med i arbeidet med å utvikle fremtidens løsninger.

En fremtidsrettet strategi må være langsiktig, og ikke basere seg ensidig på de løsninger og muligheter vi ser i dag. Nye innovasjoner og teknologi vil gi nye forutsetninger og muligheter.

NHO mener det ligger store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi skal gjennom mot et lavutslippssamfunn. Det grønne skiftet handler ikke om alt vi skal slutte med og alle næringene vi skal legge ned, men at vi blir mer bærekraftig i alt vi allerede gjør, og alt det vi skal gjøre i fremtiden.

NHO mener at:

 • Næringslivet må gis en sentral rolle i å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet
 • Klima -og miljøplanen må legge overordnede føringer, men klima og miljøaspektet må inngå i alle politikkområder til Tromsø kommune
 • Klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster
 • Det er nødvendig med en målrettet satsing på kompetanse -og teknologiutvikling samt markedsstimulering
 • Opprette et klima og miljøfond for å stimulere til mer forskning og utvikling i næringslivet
 • Tromsø kommune initierer til et miljøutviklingssamarbeid mellom myndigheter, akademia, interesse- og miljøorganisasjoner og næringsliv (viser til Næring for klima initiert av Oslo kommune)
 • Tromsø kommune må intensivere teknologi –og innovasjonssatsing i den kommunale driften
 • Øke fokus på miljøsertifisering

Energi

Det er et økende behov for energi og Norge er en viktig energileverandør hvor over 90 prosent av Norges energiprodukter eksporteres. Norge besitter store fornybare energiressurser som utslippsfri vind –og vannkraft samt infrastruktur for elektrisitet som gjør at vi er nærmere et lavutslippssamfunnet enn EU. Vi skal være en pådriver for en bærekraftig utvikling med mål om å forsyne samt utvikle fornybar energi i og utenfor landsdelen. Nettutbygging, elektrifisering, videre satsning på vind, vann og bølge ressurser er satsningsområder NHO støtter. 

De eksportrettede energinæringene er viktige for norsk verdiskaping og sysselsetting. Energitilgangen har medført en forholdsvis stor prosessindustri i Norge og Troms, som også ligger i tet med hensyn til utslipps- og ressurseffektivitet. Norsk sokkel er ledende i lave utslipp per produsert enhet.

Nedbygging av industri i Norge vil bety oppbygging i andre land uten tilsvarende kostnad på klimagassutslipp. Naturgass fra Norge dekker i dag om lag 20 prosent av det totale europeiske gassforbruket. Dersom all norsk gass levert til EU ble erstattet av kull, ville EUs utslipp av klimagasser øke med 300 millioner tonn, eller seks ganger Norges totale utslipp.

NHO mener at: 

 • Norge skal være med å sikre grønn energiforsyning
 • Legge til rette for mer energieksport
 • Norsk olje og gassproduksjon skal videreføres, men med enda større fokus på kostnad -og klimakutt
 • Klimanøytral oppvarming og energieffektiv belysning i alle kommunale bygg
 • Nybygg skal konstrueres energigjerrige
 • Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse
 • Miljøaspektet i bygg og infrastrukturprosjekter skal vektlegges i større grad ved Tromsø kommunes anbud

Transport

Transportsektoren står for en tredel av dagens klimagassutslipp i Norge. Potensialet for klimavennlig transportløsninger er særlig stort i byene hvorav satsningen på kollektivtrafikk må økes.

NHO mener at: 

 • Tromsø kommune må gå foran ved å etterspørre og ta i bruk lavutslippsteknologi for egne kjøretøyer og transporttilbud
 • Legge til rette for "Park and ride"
 • Fortsette utbygging av gang -og sykkeltrasé
 • Videreutvikle og utvide Tromsømarka som sentral transportåre           

 Arealplanlegging

Tromsø by

 

NHO mener man må bygge høyere og tettere i Tromsø sentrum

 

I fremtidig arealplanlegging må miljøhensyn i større grad vektlegges. Når areal- og infrastrukturutvikling sees i sammenheng, kan hensiktsmessig lokalisering av bo- og arbeidsmiljøer rundt kollektivknutepunkt begrense klimagassutslippene fra transport betraktelig. Samtidig må urbane kvaliteter utvikles i nær sammenheng med familievennlige boområder og rekreasjonsmuligheter.

NHO mener at:

 • Tromsø kommune må samordne bolig -og infrastrukturbygging
 • Bygge høyere og tettere
 • Vurdere flere kollektivtraseer
 • Bevare grøntområdene i Tromsø kommune

Innovative offentlige anskaffelser

Gjennom offentlige anskaffelser kan myndigheter skape etterspørsel og innovasjon innen mer miljøvennlige ytelser. Næringslivet i Troms preges av en stor offentlig sektor som igjen gir en stor institutt-, service- og leverandørsektor med det offentlige som betydelig oppdragsgiver.Tromsø kommune som innkjøper har derfor stor påvirkningskraft og ved å sette høye miljøstandarder bidrar kommunen til å skape et marked for flere miljøvennlige løsninger. Gode og pålitelige livssykluskostnader og konsistente klima- og miljøkrav må tydelig inngå i innkjøpsprosessene.

NHO mener at:

 • Tromsø kommunes skal ha en innkjøpspolitikk som stimulerer markedet for klimavennlige ytelser/løsninger
 • Bidra til teknologiutvikling, og sende viktige klimapolitiske signaler gjennom offentlige anbud
 • I anbudsrunder skal miljøaspekt vektlegges i større grad
 • Tilrettelegge for god dialog med potensielle leverandører for å sikre miljøkrav