Advokat Juha Seppola

"Juss-info" nr 7 2014

Ny skattereform – Scheel utvalget

Publisert 09.12.14

NHO Arktis

Scheel-utvalget har lagt frem sin innstilling til ny skattereform.

Innholdet i denne kan nok få noen til å be til høyere makter om at forslagene ikke blir en realitet, mens andre kan tenkes å være noe mer fornøyd.  

Det er også delte meninger om det var vel anvendte skattepenger å nedsette dette utvalget resultatet av arbeidet tatt i betraktning. Jeg går ikke inn på noen av disse synspunktene, men velger å gi en overordnet presentasjon av de viktigste endringene utvalget foreslår.

Dersom denne blir vedtatt, vil det bety store endringer sammenlignet med dagens skattesystem. Hvor store disse blir for den enkelte, må beregnes konkret.

Endringer for personlige skattytere

Følgende fradrag fjernes:

 1. Foreldrefradrag
 2. Boligsparing for ungdom
 3. Skatteklasse 2
 4. Fagforeningskontingent
 5. Gaver til frivillige organisasjoner
 6. Sjømanns – og fiskerfradraget
 7. Utgifter til reise mellom hjem og arbeid
 8. Merkostnader til kost og losji
 9. Utgifter for pendlere ved besøkreiser
 10. Særskilte skattereglene for Nord-Troms og Finnmark

Andre endringer:

11. Skatt på alminnelig inntekt foreslår redusert fra 27 % til 20 %, men samtidig innføres nye satser for toppskatt. Disse er:

Mellom kr 140.000 – kr 206.000 beregnes en toppskatt med 3 %
Mellom kr 206.000 – kr 544.800 beregnes en toppskatt med 6 %
Mellom kr 544.800 – kr 885.600 beregnes en toppskatt med 15 %
Over kr 885.600 – beregnes en toppskatt med 18 %

 12. Dersom du mottar aksjeutbytte, utdelinger fra deltakerlignede selskaper, eller har gevinst ved salg av aksjer eller andeler i deltakerlignede selskaper, skattlegges dette med 41%.

13. Skattefrie leieinntekter ved utleie av inntil 50 % av egen bolig oppheves. Det skal utredes nærmere hvilke kostnader som kommer til fradrag.

14. Alle formuesobjekter herunder din bolig, aksjer (også børsnoterte) gjeld skal vedsettes til 80 % av anslått markedsverdi. Bunnfradraget foreslås økt fra kr 1.000.000 til kr 2.130.000.

15. Formuen skal fortsatt reduseres med din gjeld, men kun 80 %, ikke 100 % slik som i dag.

16. Verdien på fritidseiendom skal dobles, inntil man får på plass en sjablongmessig verdsettelse system.

17. Salg av egen bolig kan bli gjort skattepliktig uavhengig av hvor lenge du har benyttet denne til egen bolig. Utvalget er heller ikke fremmed for gjeninnføring av arveavgift.

Endringer for selskaper
Med begrunnelse i at enkelte avskrivningssatser sannsynligvis er satt for høyt, foreslås følgende:

 1. Saldogruppe e får redusert sin avskrivningssats fra 14 % til 10 %. Dette omfatter skip, fiske –og fangstfartøy, flytedokker, rigger mv.
 2. Saldogruppe d får reversert startavskrivning
 3. Personbiler skilles ut til egen saldogruppe med avskrivningssats på 15 %.
 4. Hoteller, bevertningssteder mv flyttes fra saldogruppe h til saldogruppe i, hvilket medfører en redusert avskrivningssats fra 4 % til 2 %

Ytterligere informasjon om foreslåtte endringer kan dere lese her:

http://portal.oculosdialog.com/PwC/nyhetsbrev/?nl=NB_1011_2014.html&cid=1037403&uid=508