KommuneNM2016 - Hva er hovedtrekkene for Troms?

Forbedringspotensialet blant kommune i Troms er stort viser NHOs KommuneNM for 2016, hvor landets 428 kommuner rangeres etter 21 indikatorer. Det er kun Tromsø som er blant de 100 beste kommunene.

#205

NHOs kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner. Fotograf: Faksimile

Publisert 02.08.16

NHO Arktis

NHOs årlige KommuneNM rangerer landets 428 kommuner etter 21 indikatorer på områdene arbeidsmarked, kommuneøkonomi, næringsliv, kompetanse og demografi.

Mange små kommuner med utfordringer knyttet til kompetanse, demografi og økonomi gir et tydelig signal om at dagens kommunestruktur og organisering i Troms ikke er optimal. I tillegg må Troms-kommunene satse mer på næringsutvikling og tilrettelegging for privat næringsliv.

Se tallene for din kommune her

  • Tromsø er eneste kommune som er blant topp 100 (nr 29) av landets 428 kommuner. NHO har i tillegg til kommuner også sett på «regioner» og Tromsø-regionen beholder samme 16. plass som i 2015 (se egen arkfane i excel-dokumentet). Tromsø kommune er dermed på topp i nord foran Bodø (56), Hammerfest (64) og Alta (77)

  • 21 av 24 kommuner i Troms er rangert i nedre halvdel i KommuneNM

  • 11 av 24 Troms-kommuner er rangert blant de 10 % dårligste kommunene. Dette er alle småkommuner med under 3000 innbyggere (snitt for disse 11 kommunene er 1882 innbyggere)

  • Halvparten av kommune i Troms har fremgang fra 2015. Lenviks fremgang + 29 plasser til plass 212 er sterkest i fylket.

-          Vår region er «overmoden» for en kommunereform. Større enheter gir grunnlag for styrket kommuneøkonomi og for bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. 11 av våre kommuner plasserer seg blant de svakeste 10% og sementerer seg effektivt i den svakest delen av landets kommuner ved å ikke søke nye løsninger sammen med sine nabokommuner, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard.

Grenseløst næringsliv

Utvikling av kommuner knyttet til naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner vil gjøre planlegging av næringsareal, samferdselsløsninger, kollektivtrafikk og boområder mer helhetlig. Større kommuner har bedre utgangspunkt for å tiltrekke seg og beholde kompetanse. Det vil styrke tjenestene til innbyggere og næringsliv noe som blir enda viktigere i en tid med økte krav til kommuner fra innbyggere, næringsliv og fra staten. 

-          Nord-Norge er i utpekt som landets vinnerregion med sterk eksportutvikling og lav ledighet. Det har vært sagt at alt ligger til rette for sterk vekst i vår landsdel og i vårt fylke i tiden som kommer. Det vil kreve at vi tenker nytt og at vi løfter oss ut av dagens "godt nok" tenking i våre kommuner. Næringsliv og innbyggere vil stille stadig større krav til sin kommune og da må organisering og struktur utvikles, sier Chramer. 

Den sterke veksten innen eksport og vekst i næringer som havbruk, fiskeri, byggenæring og reiseliv som i stor grad også er distriktsnæringer vises ikke i stor nok grad i NHOs KommuneNM. Det må etter NHOs mening gjøres et krafttak i kommuner i Troms for å tilrettelegge for økt privat verdiskapning og sysselsetting.

Private arbeidsplasser gir inntekter til velferdsskassen

Kommunene må jobbe minst like iherdig for å bidra til å skape private arbeidsplasser som de gjør for offentlige arbeidsplasser. Lokalt, norsk eierskap er viktig for å skape varige arbeidsplasser i den enkelte kommune og arbeidet med å tilrettelegge for private initiativ må være førsteprioritet for regionens kommuner i tiden som kommer. Lykkes vi ikke med det vil kommuneøkonomien svekkes og faktorer som arbeidsmarked og demografi påvirkes ytterligere i negativ retning. 

Demografi – og arbeidsmarkedsindikatorene er viktig å følge med på mener NHO. Mange småkommuner har stadig færre arbeidstakere ber pensjonist. Det gir større utgifter enn inntekter for kommunene i fremtiden og det krever økt innsats.

- Vi må få flere til å ville flytte til landsdelen og kommunene må rigge seg for den eldrebølge vi vet vil forsterkes i årene som kommer. Det betyr fortsatt arbeid for å få flere utenfor arbeidslivet inn i arbeid, øke tilflyttingen til landsdelen og jobbe med å redusere sykefraværet, forklarer regiondirektør Chramer.