Kompetansebehovet i nord er stort

I NHOs kompetansebarometer for 2016 troner Troms og Svalbard øverst på listen over regioner med udekket kompetansebehov. Personer med yrkesfaglig utdanning er særlig etterspurt og undersøkelsen viser at mangel på ingeniører, fagarbeidere og andre nøkkelpersoner hemmer konkurransekraften og muligheten til å utnytte potensialet som ligger i nord.

elever i praksis

NHOS medlemsbedrifter i NHO Troms og Svalbard behøver flere ansatte med yrkesfaglig utdanning.

Publisert 16.02.16

NHO Arktis

Kompetent arbeidskraft er en kritisk faktor

NHO har undersøkt kompetansebehovet til 24 000 av våre medlemsbedrifter sammen med analyseselskapet NIFU. Medlemsbedrifter i NHO Troms og Svalbard etterspør flere kompetente medarbeidere og trenger dem for fremtidig vekst og nye oppdrag. I dag er mangelen på kompetent arbeidskraft en begrensende faktor for bedriftene. 63 % av NHOs medlemsbedrifter i Troms og Svalbard melder at de har et udekket kompetansebehov, til sammenligning er landsgjennomsnittet på 52 %.

NHOs kompetansebarometer

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
  • Gjennomført av NIFU november 2015 til januar 2016.
  • 5183 bedrifter har svart.
  • Skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet.
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje.
  • Veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

 

Utfordringer i deler av norsk næringsliv synes ikke å har forplantet seg til Troms og Svalbard. Oppdragsmengde og aktivitet øker for mange av NHOs medlemmer i nord og disse strever fortsatt med å få tak i den kompetansen de trenger. Fire av ti medlemsbedrifter i Troms og Svalbard oppgir at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges. Bedriftene som mangler kompetanse løser dette i stor grad gjennom å heve kompetansen til sine ansatte, men mange bedrifter oppgir også at det er aktuelt å dekke kompetansebehovene gjennom nyansettelser.

Vi må utdanne morgendagens arbeidstakere

Næringslivet har klare forventninger til at utdanningssystemet kan levere kompetansen som etterspørres. Tilbud må tilpasses kompetansebehovene i norsk arbeids- og næringsliv. Elever og studenters ønsker alene kan etter NHOs syn ikke være dimensjonerende for utdannings- og studietilbud. NHO er opptatt av at ungdom må få god informasjon om hvilken kompetanse næringslivet har behov for. Derfor er NHOs kompetansekartlegging viktig.

Når over 60 prosent av NHOs medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov viser dette at det fortsatt er stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Troms og Svalbard, sier regiondirektør Christian Chramer. - Det kan tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. Det er problematisk, fordi tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping i norsk næringsliv utdyper Chramer. Dette er viktig at vi får belyst skikkelig sammen med skoleeierne. NHO Troms og Svalbard setter også søkelys på fremtidens arbeidsliv og har dette som tema og opp til debatt på årskonferansen 10. mars.

Troms og Svalbard behøver flere med yrkesfaglig utdanning

Det er avgjørende at skoleeiere for grunnskole og videregående sikrer at vi utdanner for fremtidens arbeidsliv. Av undersøkelsene fremkommer det tydelig at det er personer med yrkesfaglig og fagskoleutdanning medlemsbedriftene i Troms og Svalbard ønsker å rekruttere.

Kandidater med utdanning innen teknisk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk og service og samferdsel er det særlig etterspørsel etter rapporterer medlemsbedriftene som har svart på NHOs undersøkelse.

yrkesutdanning, bransjefordeling

 

Fremtidens arbeidsliv i nord trenger kompetente medarbeidere. Det er vår felles forpliktelse å bidra til at vi utdanner, ansetter og tar i bruk fremtidens kompetanse. Vi i NHO skal gjøre vårt og vi samarbeider gjerne.