Kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten: Sterk fremtidstro i Nord

Markedsutsiktene er tydelige negative for store deler av landet og norsk økonomi er utsatt. I Nord-Norge melder samtidig NHOs medlemmer  at en ser lyst på det kommende året.

NHO på bedriftsbbesøk Casa Inferno 2015

-Vi må ikke legge oss bakpå, men brette opp armene for å sikre videre vekst. Her sammen hos Casa Inferno, april 2015, sammen med eier Pål Einar Eilertsen.

Publisert 25.09.15

NHO Arktis

Nordnorsk eksport vokser mest

Tallene fra NHOs medlemsbedrifter i Nord-Norge i viser at næringslivet i nord har positive forventninger til året som kommer. Nord-Norges andel av fastlandseksporten øker og er i 3. kvartal 10,3 % av Norges totale fastlandseksport. Samtidig vokser nordnorsk eksport mest og går frem med 23.3 %.

Fastlandseksport  jan- august 2015 rangert etter vekstrate hittil i år.

Fastlandseksport etter fylke  jan- august 2015

- Bransjer som for eksempel sjømat, reiseliv, verftsindustri og byggenæringen opplever bra trykk. Vårt næringsliv er i stor grad ressursbasert eller leverer til ressursbaserte næringer. Disse sektoren går godt og det gir positive ringvirkninger og fremtidstro for landsdelens næringsliv, forklarer regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard.

Svekket norsk krone har gitt vekst i eksport og reiseliv og husholdningenes forbruk og boliginvesteringer har fortsatt å utvikle seg rimelig bra.  Men både valutakurs og husholdningenes gjeld representerer viktige risikofaktorer som kan svekke økonomien i hele landet ifølge NHOs analyser.   Dette stiller strenge krav til rentepolitikken framover.

 Positive sysselsettingstall for Troms, samferdsel en nøkkel

 Arbeidsledigheten i Norge øker, men det synes å være mye ledighet som følge av bytte av jobb for grupper som er etablert i arbeidsmarkedet. Imidlertid er det en økning av unge personer utenfor arbeidsmarkedet med nedsatt arbeidsevne.

- For Troms sin del er det størst vekst i sysselsettingen av hele landet for 1. halvår 2015. I Troms har vi en positiv utvikling i arbeidsledigheten, sier Chramer. Så langt kan en fastslå at økningen i arbeidsledigheten hovedsakelig har rammet enkeltnæringer som for det meste befinner seg på Vestlandet.

- De positive trendene i nord ser ut til å fortsette og det merker våre bedrifter. Samtidig må vi ikke legge oss bakpå, sier regiondirektøren. Våre politikere må legge til rette for mer og bedre samferdselsutvikling slik at reiselivets gjester kommer seg trygt fra hotellet og ut til opplevelsene, at fisken kommer raskt ut til markedet og at ansatte kommer seg trygt og godt til jobb, understreker Chramer som mener samferdselsutfordringene i nord må prioriteres høyt.

4 grunner til at høstens statsbudsjett blir viktig:

1. Bruken av oljepenger på budsjettet er allerede nå i 2015 forholdsvis ekspansiv etter sterk utgiftsvekst gjennom flere år. 2016-budsjettet bør ikke fravike fra banen som nå ligger inne. Det er særlig to grunner til dette: 1)Omstillingene trenger tid for å virke i økonomien og ressursene i form av arbeidskraft og kapital må få tid til å flytte på seg., og 2) for sterk utgiftsvekst kan føre til forventinger om snarlig renteøkning og dermed sterke valutakurs igjen.

2. Den svake investeringsutviklingen i fastlandsnæringene må motvirkes gjennom god økonomisk politikk og en skattereform som peker i riktig retning for norsk næringsliv. Forutsigbarhet og ro rundt skattereformen vil være avgjørende for næringslivets tillit til den økonomisk poltikken og rammebetingelser generelt i Norge.

3.God flyt i arbeidsmarkedet med effektive formidlingssystemer for alle typer arbeidskraft blir svært viktig i tiden framover. Fagopplæringspolitikken og arbeidsmarkedstiltak kan spille en avgjørende rolle. Les også: Styrker bedriftsintern opplæring

4.Infrastruktursatsingen har vært gode de senere årene både for aktivitetsnivået i økonomien og langsiktige vekstevne i økonomien. Det bør følges opp i 2016 igjen.