Dette må du vite om lærlingforskriften

Leverer eller planlegger din bedrift å levere varer/tjenester til det offentlige? Da må du kjenne til lærlingforskriften.

Arnhild i NHO forklarer når din bedrift møter krav til lærlinger ved offentlige anskaffelser

Publisert 06.02.17

NHO Arktis

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Hva er formålet med forskriften?

 • Bidra til tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller svennebrev
 • Motvirke økonomisk kriminalitet

 Når trådte forskriften i kraft?

 • Hjemmelen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Forskriften trådte i kraft 1.januar 2017.

Hvem gjelder forskriften for?

 • Forskriften gjelder for følgende oppdragsgivere
 • Statlige myndigheter
 • Fylkeskommunale og kommune myndigheter
 • Offentlige organer
 • Sammenslutning med en eller flere oppdragsgivere som nevnt ovenfor

 Hvilke kontrakter er omfattet?

 • Vare -og tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter
 • Anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften
 • Kontrakter med varighet over tre måneder
 • Statlige myndigheters plikt til å kreve bruk av lærlinger gjelder kontrakter med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder.
 • Andre oppdragsgiveres (se punkt ovenfor) plikt til å kreve bruk av lærlinger gjelder kontrakter med en anslått verdi på minst 1,75 million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder.
 • Ved rammeavtaler skal den maksimale verdien av alle kontraktene som forventes inngått i løpet av avtalens varighet legges til grunn

 Har oppdragsgiver plikt til å stille krav om bruk av lærlinger?

 • Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.
 • Leverandøren er tilknyttet en lærlingeordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten
 • Plikten inntrer når det etter leveransens art er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev ved leveransen. Leveransens hovedinnhold er avgjørende ved vurdering av leveransens art.
 • Krav om bruk av lærlinger skal stå i forhold til kontraktens art og innhold
 • Ikke stille krav om bruk av lærlinger dersom kravet vil være uforholdsmessig

Lærlinger har stor verdi for hele samfunnet. Illustrasjonfoto: Bjørnar Eidsmo.

En ung mann sager.

 Hva innebærer "særlig" behov for læreplasser?

 • Plikten gjelder bare hvis det er særlig behov for læreplasser innenfor bransjen
 • Siste offentliggjorte statistikk fra Utdanningsdirektoratet legges til grunn
 • Klart flere søkere til læreplasser innenfor et utdanningsprogram enn antallet inngåtte lærekontrakter innen samme program 

Må utenlandske leverandører også oppfylle kravet?

 • Regelverket gjelder også for utenlandske leverandører. Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.
 • Utenlandske leverandør kan også bli norsk lærebedrift og tilsette norsk lærling eventuelt delta i norsk opplæringskontor/ring

 Finnes det unntak fra kravet?

 • Leverandører som er godkjent lærebedrift og som kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes.
 • Leverandør som er godkjent lærebedrift og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen. Her må også leverandøren kunne dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes.

Hvem håndhever regelverket?

 • Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes.

Hvis du har flere spørsmål kontakt oss gjerne.