Tromsø kommune inviterer til leverandør- og dialogkonferanse

Torsdag 21.mai 2015inviteres aktuelle leverandører i boligbransjen til leverandør- og dialogkonferanse på Næringslivets hus.

Publisert 04.05.15

NHO Arktis

Tromsø kommune inviterer aktuelle leverandører i boligbransjen til leverandør- og dialogkonferanse torsdag 21.mai 2015 på Næringslivets hus, Grønnegata 83 (Tromsø sentrum). Leverandør- og dialogkonferansen vil gjennomføres som en egen seksjon i et av de faste dialogmøtene Tromsø kommune avholder i samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen.

 Bakgrunn

Tromsø kommunestyre vedtok 29.04.15 Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018. Se kortversjon av planen på sak 70/15, vedlegg 1 her: http://postliste.tromso.kommune.no/motedag?offmoteid=52869

Et hovedgrep i planen er at flest mulig kommunalt disponerte boliger skal integreres i ordinær boligmasse (se hovedmål 2). Kommunen vil at kjøp og anskaffelser av kommunale boliger samtidig utløser flere boliger også i det ordinære boligmarkedet, og ønsker å utvikle nye samarbeidsmodeller med boligbransjen og Husbanken for å realisere dette (se hovedmål 4). 

Kommunalt disponerte boliger kan være eid av kommunen, leid for fremleie, eller kommunen kan ha avtale om tildelingsrett til boliger. Det er satt av 33 mill pr år i kommunalt investeringsbudsjett for anskaffelse/kjøp av kommunalt eide boliger i planperioden. I tillegg kommer innleie for fremleie og tildelingsretter. Målet er 440 nye kommunalt disponerte boliger innen utgangen av 2018.  I tillegg kommer boliger for 70 flyktninger, jfr vedtak i kommunestyret 29.04.15.

 Program

08:30 velkommen og bakgrunn for møtet

-          Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder Næringsforeningen i Tromsregionen
-          Peter Reinholdtsen, politisk rådgiver Byrådsleders kontor og Byrådsavdeling for finans, samt kontaktperson bolig Tromsø kommune

08:40 seksjon 1: demografi, planer og rammebetingelser

-          Hvem er framtidas Tromsøværing? Gunn-Elin Jakobsen, planlegger, Tromsø kommune

-          Boligpolitisk handlingsplan-hovedpunkter. Heidi Bjøru, planlegger/boligkoordinator, Tromsø kommune
-          Husbankens rammebetingelser og eksempler på nye konsepter/samarbeidsmodeller kommune – bransje – Husbanken

09:10 seksjon 2: Tromsø kommune om kommunale anskaffelser (leverandør- og dialogkonferanse i regi av Tromsø kommune)

-          Innledning v/ Øyvind Hilmarsen, byrådsleder Tromsø kommune
-          Hovedfokus: Kommunens behov og anskaffelsesstrategier 2015

  • Anskaffelser/kjøp av kommunalt eide boliger i 2015
  • Utlysning av avtaler om tildelingsretter i 2015
  • Avtaler om innleie for fremleie i 2015

-          Innspill fra salen og dialog om gjennomføring av årets kjøp/anskaffelser
-          Til slutt kort om kommunens behov 2016-2018

  • Bruk av anskaffelser/kjøp for å fremme «riktige» boliger i det ordinære markedet
  • Anskaffelse av bofellesskap for utviklingshemmede integrert i ordinær boligmasse 2017

Etter møtet inviterer kommunen til en-til-en-møter med aktører i bransjen. Det kommer nærmere informasjon om opplegget for en-til-en-møtene innen 15. mai.

Den endelige gjennomføring av kjøp, anskaffelser, utlysninger etc vil gjennomføres iht vanlige lovlige prosedyrer etter dialogperioden.

10:00 seksjon 3: Næringsforeningen om videre samarbeide mellom boligbransjen og kommunen

-          Innledning ved Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder Næringsforeningen i Tromsregionen

På slutten av møtet ønsker Næringsforeningen å få innspill til form og innhold på de faste dialogmøtene mellom kommunen og bransjen fremover, sett opp mot egne fagråd etc.

 Praktisk informasjon

Møtet finner sted torsdag 21.mai 2015 kl 08:30 – 10:30 på Næringslivets hus, Grønnegata 83 (Tromsø sentrum). Konferansen vil bli streamet slik at aktører som ikke kan være til stede i Tromsø kan følge den.

Påmelding til konferansen og en-til-en-møter rettes innen 14.mai til benedikte.rorvik.nilsen@tromso.kommune.no. Opplys om ønsket tidspkt for en-til-en-møter: torsdag 21. mai (samme dag som konferansen, etter kl 12) eller torsdag 28.mai.

Spørsmål om dialogmøtet kan rettes til kontaktperson bolig Peter Reinholdtsen, tlf 90 06 20 38 peter.reinholdtsen@tromso.kommune.no eller boligkoordinator Heidi Bjøru, tlf 41 51 43 65 heidi.bjoru@tromso.kommune.no