Longyearbyen ønsker å finne en løsning på å håndtere eget avfall gjennom en innoativ anskafellsesporsess

Foto. Marcela Cadenas

Publisert 09.04.15

NHO Arktis

 

 - Vi har en forholdsvis liten og håndterbar avfallsmengde som vi i størst mulig grad vil unngå å sende til fastlandet for videre behandling, sier Marianne Aasen som er sektorsjef teknisk i Longyearbyen Lokalstyre.

Longyearbyen håndterer i dag eget matavfall, hvor hver husstand og storkjøkken har matkverner installert i kjøkkenbenken.  Dette går videre i avløpssystemet og urenset ut på dypt vann i fjorden.

Restavfall sendes i dag til fastlandet for videre behandling

Resterende avfall går enten til material- eller energigjenvinning på fastlandet, mens en mindre del går til lokalt deponi og EE-avfall og farlig avfall håndteres separat.

- Vi ønsker nå å finne løsninger hvor vi i størst mulig grad kan håndtere eget avfall uten å være avhengig av forsendelser til fastlandet, sier hun.  – Lokale løsninger må selvfølgelig være innenfor gjeldende nasjonale lover og forskrifter. 

Selvkostprinsipp

Avfallshåndteringen i Longyearbyen er basert på selvkostprinsippet, og dette vil sette begrensninger i forhold til kostnadsnivå for ny løsning.

- Ut fra selvkostprinsippet, kan vi ikke pålegge våre innbyggere store ekstrakostnader for å nå målet om å håndtere avfallet selv, presiserer Aasen.  – Men vi er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes.

Innovativ offentlig anskaffelse

Longyearbyen Lokalstyre ønsker å utfordre leverandørbransjen til å komme med gode løsninger, og dette vil gjøres gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling. I praksis legges det opp til bruk av en prosess med innovativ offentlig anskaffelse.

- Før vi går ut og forespør konkrete løsninger, ønsker vi at aktører i markedet skal komme med innspill til gode og framtidsrettede løsninger som vil oppfylle vår målsetting og være tilpasset de spesielle forholdene i Longyearbyen, sier Aasen.    

I den forbindelse vil det bli avholdt en dialogkonferanse med aktører i markedet mandag 20. april i Norconsults lokaler i Sandvika, Bærum.

- Her vil vi informere mer om prosjektet og rammebetingelser i tillegg til å få satt i gang en god dialog med og mellom aktører i markedet, sier hun. – Alle som har interesse for fagfeltet er velkomne for å lytte og komme med innspill.

Senere vil det bli mulighet for interesserte aktører å komme til Longyearbyen for å avholde 1:1 dialogmøter for nærmere presentasjon av egen løsning.

 For nærmere info;
  https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-583037

Kontaktperson: Marianne Aasen, Sektorsjef Teknisk, Longyearbyen Lokalstyre

 Marianne.aasen@lokalstyre.no
 +47 982 28 902