Opptak og presentasjon fra Dialogkonferansen

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp

Behov for nye IKT løsninger

Publisert 07.10.15

NHO Arktis

Dialogkonferanse Tromsø mandag 5. oktober 2015

Se opptak fra Dialogkonferansen, trykk HER, lenker til presentasjoner og dokumenter under saken.

Bakgrunn for konferansen er mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene, behov for nye IKT løsninger i omsorgssektoren.

 I september 2014 kom helsedirektoratet ut med en rapport «Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten. Status, utfordringer og behov». Den beskriver store utfordring med dokumentasjon av helsehjelp i dagens omsorgstjeneste.

Journalsystemene som benyttes er utviklet for å understøttet søknadsprosesser, saksbehandling og fakturering og dekker et bredt spekter av funksjoner i tjenesten. Systemene er ikke videreutviklet i tilstrekkelig grad for å møte endringer i pasientgrunnlaget, tjenesteutvikling, understøtting av arbeidsprosesser samt sentrale og perifere helsepersonellgruppers behov. Manglende funksjonalitet og stort opplæringsbehov for å kunne endre rutiner og ta i bruk funksjonalitet, har ledet til sidesystemer (papir og regneark) og dobbeltføring med spredt informasjon og fare for feil. Journalsystemene er heller ikke tilstrekkelig tilrettelagt for å ivareta samhandlingsreformen og har ikke nok funksjonalitet til medisinskfaglig oppfølging av pasientene.

Utviklingssenter for sykehjem i Troms (USH) har med finansiering fra Innomed[1] og bistand fra PA Consulting Group gjennomført en kartlegging av utfordringene i 10 kommuner i Troms. Prosjektet er forankret i KS (Kommunesektorens organisasjon) og Helsedirektoratet og resultatene fra Troms er sammenholdt med erfaringer fra 4 kommuner i Sør-Norge. Det gjør at resultatene kan sies å gjenspeile situasjonen i forhold til alle de systemer som brukes i kommunal omsorgstjeneste i dag.  

I forprosjektet har USH Troms kartlagt status for dokumentasjon av helsehjelp i kommunene. Utfordringer og behov er beskrevet og resultatene fra arbeidet vil bli presentert på dialogkonferansen. Krav til fremtidige løsninger vil også bli skissert.

Om programmet Innovative offentlige anskaffelser
Leverandørutvikling betyr samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som kan utfordre og utvikle leverandørmarkedet.

På den måten kan de bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. NHO Troms og Svalbard har et 3 årig prosjekt finansiert av blant annet Troms fylkeskommune. Prosjektet skal bidra til bedre offentlige anskaffelsesprosesser som skal føre til mer innovasjon i bedriftene. Dette er et regionalt program som er en del av et nasjonalt program for leverandørutvikling. Hovedaktivitetene vil være å iverksette lokale pilotprosjekter og gjennom dem få til gode prosesser for innkjøp som involverer offentlige (innkjøpere), bedrifter, kunder/brukere og forsknings- og utviklingsaktører. Prosjektet vil være en pådriver/fasilitator mellom aktørene, som skal bidra til god informasjonsflyt og kompetansebygging mellom aktørene.

Nærmere om behovet
Dagens systemer understøtter ikke arbeidsprosesser og den pålagte dokumentasjonsplikten helsepersonell har i forhold til helsehjelp. Systemene oppleves som tungvinte i bruk, og velges derfor bort til fordel for enklere papirbaserte løsninger. Det gjør at man ikke har en enhetlig journal for pasientene, og man har heller ikke grunnlag for statistikker, intern kvalitetssikring eller direkte samhandling med andre deler av helsetjenesten.                                
Ansattes hovedbehov er systemer som understøtter den faglige prosessen i behandlingen og som gir nødvendig oversikt over enkeltpasienter og over avdelingen totalt. I tillegg må systemet være mulig å differensiere i forhold til tjenestetype og ansattekategori, og inneholde «tause bruksanvisninger» som minimaliserer opplæringsbehovet.  

Målet med Dialogkonferansen
Målet med Dialogkonferansen er å mobilisere interessenter og få flere kommuner og leverandører på banen. Utfordringene som er beskrevet må løses bla ved utvikling av nye systemer og løsninger. Mange parter må ta del i en slik prosess og det ønskes blant annet dialog med leverandørene, kommuner, interessegrupper og virkemiddelapparat for å få innspill om mulige løsninger og mulig utvikling av samarbeid mellom kommuner og bedrifter slik at vi oppnår en bedre tjeneste.

Et evt. utviklingsprosjekt der en eller flere bedrifter har utviklingsansvaret må inkludere kommuner som krevende kunder og det er viktig å ha støtte fra interessenter som KS og Helsedirektoratet.

 Dialogkonferansen skal bidra til at:

  • Prosjektgruppa får presentert sine funn
  • Leverandørene får innsikt i behovene og hvilke krav som kan stilles til løsninger både på kort og lang sikt.
  • Flere kommuner inviteres til å komme på banene og melde sin interesse for å være med i et videre utviklingsløp
  • Ideer til hvordan utfordringene kan løses blir spilt inn og blir en del av anbefaling om videre arbeid 

Helsedirektoratet (HD) og KS og ev. andre interessenter bør i løpet av en utviklingsfase avklare sine roller ift.  løsninger som vil være aktuell for alle landets kommuner.

I etterkant av Dialogkonferansen er det mulig for leverandørene i å komme med korte (maks A4 1 side) innspill til prosjektgruppa om hvordan utfordringene kan løses. Interesserte leverandører vil også kunne presentere sine tanker om løsning i møter med prosjektgruppa. Det legges opp til en-til-en-møter ca 2-3 uker etter Dialogkonferansen for at leverandørene skal få møte prosjektgruppa alene for å komme med nyttige innspill. Leverandørenes innspill kan få betydning for prosjektgruppas oppfatning av behovet og mulige løsninger og vil påvirke konklusjoner og anbefaling fra prosjektet om veien videre.[1] InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Under mer Mer informasjon kan du se alle presentasjonene. 

Link til prosjektet finner du HER