NHOs økonomibarometer viser det går godt i nord

NHO sitt økonomibarometer for 4. kvartal viser både økt sysselsetting og sterk eksportvekst. Da er det ikke overraskende at bedriftene i landsdelen er optimistiske.

#205

Bedriftene i nord rapporterer om gode markedsutsikter Bilde: iStock

Publisert 11.12.17

NHO Arktis

NHOs økonomibarometer viser det går godt i nord

- Ja visst går det bra i både Finnmark og Troms, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik. NHO sitt økonomibarometer for 4. kvartal viser både økt sysselsetting og sterk eksportvekst. Da er det ikke overraskende at bedriftene i landsdelen er optimistiske, sier Baik.

Optimisme i nord

Over 93 prosent av bedriftene som svarte på NHOS undersøkelse svarte at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende og over 20 prosent forventer bedring til neste år.

Bedriftene i Troms er mer positiv enn landsgjennomsnittet i deres forventning til utsiktene fremover mens i Finnmark er bedriftene klart mer positive i år enn i 2016. Bedriftene i Finnmark rapporterer om tilfredsstillende markedsutsikter. Bedriftene i Finnmark vært klart mer positive gjennom 2017 enn i 2016. 20 prosent av de spurte bedriftene forventer bedring til neste år, og 70 prosent forventer ingen endring. Andelen som rapporterer om dårlig markedssituasjon har holdt seg stabilt på et lavt nivå alle kvartaler i år, etter å ha vært langt høyere gjennom 2015 og 2016. Færre enn fem prosent av bedriftene i Finnmark opplever markedsituasjonen som dårlig-  

Høy sysselsetting i nord

SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk viser at sysselsettingen i Troms økte i 2016 med 1,1 prosent. I Finnmark var veksten 0,8 prosent. Til sammenligning økte sysselsettingen med 0,2 prosent for hele landet i fjor.

Arbeidsledigheten har de siste årene vært betydelig lavere i Troms enn for landet totalt og ligger nå 0,7 prosent under landsgjennomsnittet på 2,7 prosent. Utviklingen i Finnmark er også positiv, der har ledigheten de siste tre årene falt og ligger nå på 3,1 prosent.

- Dette er bra, men det skaper også utfordringer for bedriftene fordi de samtidig etterspør mer kvalifisert arbeidskraft. Når vi i tillegg vet at nær halvparten av innbyggerne i Troms og Finnmark jobber i offentlig sektor er tilgang på kompetent arbeidskraft en av de store utfordringene for nordnorske bedrifter, sier Baik.

Sterk eksportvekst

Vareeksporten fortsetter å øke i de nordligste fylkene. Sjømat dominerer. Hele 87 prosent av varene som eksporteres ut av landsdelen er fisk og sjømat. (Eksporttallene inkluderer ikke olje og gass).

- Dette understreker hvor betydningsfull sjømat- og fiskerinæringen er for Nord-Norge. Denne næringen vil være en sentral vekstmotor i årene som kommer, sier Baik. I de ti første månedene i år var verdien av vareeksporten 12 prosent høyere enn for samme periode i fjor. Gode laksepriser og høyere volum er forklaringen. Det er Troms som har hatt den største veksten i denne perioden, legger Baik til. 

"Oppgang i forsiktig tempo" - les mer hvordan det går i resten av landet.

Vi må skape flere jobber i næringslivet og flere må i arbeid

- Selv om sysselsettingstallene er høy og bedriftenes fremtidsutsikter er positive kan vi ikke hvile på laurbærene. Arbeidsplasser og verdier skaper seg ikke av seg selv, sier regiondirektøren og legger til: Den viktigste jobben i årene fremover er å legge til rette for private arbeidsplasser, samt få flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid.

NHOs medlemsbedrifter mener dette er en av de viktigste oppgavene regjeringen har. Da er det gledelig å lese at nesten 8 av 10 bedrifter sier de har som mål å skape nye arbeidsplasser, men det fordrer gode forutsigbare rammebetingelser. Det er derfor svært urovekkende at kun én av tre bedrifter mener at norske politikere forstår hva som skal til for å skape arbeidsplasser i privat sektor. Og det er småbedriftene som er tydeligst på at forståelsen for hvilke betingelser de trenger ikke er på plass. Dette kommer fram i NHOs arbeidsgiverbarometer.

I NHOs kommune-NM scoret de nordnorske kommunene lavt på næringsliv- indikatorene. Tallene viser for liten variasjon i næringslivet. - Vi har få jobber i privat sektor sammenlignet med resten av landet og kommunene kjøper færre tjenester fra private tilbydere, sier Baik. 

- Økonomibarometer for fjerde kvartal understøtter dessverre disse resultatene. Politikerne kan ikke vedta jobber, men de spiller en viktig rolle. Det er de som må sørge for at jobbskaperne i dette landet får så gode rammebetingelser som mulig. Vi ønsker oss derfor aktive og næringsvennlige politikere som forstår hvor sentral et aktivt næringsliv er for den videre utviklingen av Nord-Norge, påpeker Baik og fortsetter:

Det er særlig fire punkter politikerne, sammen med partene i arbeidslivet, må jobbe for å lykkes med:

•    Kompetanse – riktig kompetanse til å gjøre jobben, både i dag og i morgen
•    Infrastruktur – effektiv transport av varer, folk og tjenester
•    Attraktivitet – det må være attraktivt å drive virksomhet fra Norge
•    Arbeidsliv – vi må ha et seriøst og fleksibelt arbeidsliv

Les hele økonomibarometeret her.