Nord-Norge trenger arbeidskraft!

NHO-bedriftene i Troms opplever markedssituasjonen som vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet. I andre kvartal 2016 mener et klart flertall av bedriftene at markedssituasjonen er god og har et optimistisk fremtidsbilde. Det de bekymrer seg over er rekruttering og tilgang på kompetent arbeidskraft.

#205

Vekstraten peker oppover og arbeidsledigheten går ned. Framtidsutsikten er god for Nord-Norge

Publisert 20.06.16

NHO Arktis

Optimismen i næringslivet er økende og bedrifter i Troms ligger høyt i det nasjonale bildet når det gjelder forventninger til det kommende høst-halvåret. NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene viser tendenser til at den nasjonale effekten av oljebremsen ser ut til å avta.

Den sterke eksportveksten fra Troms de siste årene ser ut til å fortsette i 2016. I Troms skyldes den sterke verdiveksten i hovedsak sjømat. Så langt i år har eksportveksten vært på hele 29 %. Det er i all hovedsak (over 80%) relatert til eksport av sjømat fra både fiskeri og havbruk. Dette er en næring vi ser vil vokse mye fremover og vil behøve flere kompetansemedarbeidere med teknologisk og/eller ingeniør bakgrunn, samt fagkompetanse. 

Byggenæringen i Troms opplever også gode tider og igangsetting av boliger har vokst sterkt de siste årene. Igangsettingen i første kvartal i år har hatt høyt tempo og kan nå et nytt rekordnivå i 2016. For yrkesbygg har igangsettingstallene vært mer varierende. Foreløpige (usikre) tall for igangsetting viser et kraftig fall i første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i fjor. Store årlige svingninger i tallene for yrkesbygg (som er normalt på fylkesnivå) skyldes i flere tilfeller igangsetting av større offentlig byggeprosjekter og større prosjekter i lager og varehandel.

#205

I Peab Bjørn Bygg er det høy aktivitet med flere store prosjekter både ute på byggeplassen og inne på tegneblokka. Firmaet bygger blant annet det nye medisin- og helsefagbygget ved Universitetet i Tromsø, ny havneterminal på Prosneset i Tromsø og har flere store bolig -og næringsprosjekter på gang i regionen. Daglig leder Arild Østgår anslår at Bjørn Bygg kunne ansatt 50 personer – blant dem mange ingeniører, og oppfordrer arbeidsledige søringer til å se nordover.  

Det er svært gledelig at det er flere næringer i Nord-Norge som opplever stor vekst, sier regionsdirektør i NHO Troms og Svalbard Christian Chramer. Vi har et næringsliv i vekst, landets sterkeste eksportvekst og hurtigste boligbyggetakt. Det er store forventninger til sjømat, byggenæring og reiseliv. Utfordringen er tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. NHOs kompetansebarometeret viser at Troms er den regionen som i størst grad har bruk for mer kompetanse i fremtiden. Hele 14 % av bedriftene i Troms melder om alvorlig rekrutteringsproblemer. Det er høyest andel i landet sammen med Nordland.

Navs bedriftsundersøkelse fra mai 2016 understøtter budskapet og viser at det særlig er reiselivsbransjen og bygg- og anleggsbransjen i Troms og Nordland som mangler kvalifisert arbeidskraft. Vi må jobbe sammen med Nav, utdanningsinstitusjoner som Norges arktiske universitet og andre for å få flere i arbeid og for å flere til å ville flytte til og bosette seg i Troms, sier Chramer.

Troms har landets desidert laveste ledighet med 2,3 % mot et snitt for Norge på 4,4 %. Regiondirektør Chramer synes det er svært hyggelige tall, men uttrykker samtidig en bekymring. Et stramt arbeidsmarked er ikke gunstig for et næringsliv som i likhet med resten av landet må drive kontinuerlig omstilling i takt med utvikling av ny teknologi, økt konkurranse og nye kundekrav. Lav ledighet er også lønnsdrivende og er begrensende for veksten i næringslivet. Troms har den sterkeste veksten i skatteinngang og økning i arbeidsgiveravgift. Det er blant de positive samfunnsmessige effekter av lav ledighet, høy etterspørsel og stor aktivitet.

Vi er inne i gode tider i Nord-Norge og vi opplever større oppmerksomhet og interesse for nordområdene. Vårt felles ansvar er at vi får til en bærekraftig og positiv utvikling for landsdelen, sier Chramer avslutningsvis.