Nye NAV-tiltak skal få ned sykefraværet

Fra 15. mars vil Nav Troms stille ytterligere krav til leger, arbeidsgivere og arbeidstakere

Publisert 09.03.15

NHO Arktis

I Troms har sykefraværet over tid vært høyt. Sykefravær fører til fall i verdiskapning både på bedriftsnivå og for samfunnet som helhet. Samtidig er sykefravær en årsak til at mange faller ut av arbeidslivet.  Lengre sykmelding øker faren for at man ikke kommer tilbake på jobb. Dette er uheldig for samfunnet, men også for den ansatte og deres arbeidsgiver.

Arbeid er ofte god medisin og ofte den mest effektive form for rehabilitering

Fra 15. mars vil NAV Troms stramme inn praksis for aktivitetsplikt. NAVs vurdering er at aktivitetsplikten med aktiv/gradert sykemelding bør brukes oftere i sykemeldingsperioden og kommer inn som et krav etter åtte uker. Brorparten av sykemeldingene, hele 63 prosent, skyldes muskel/skjelettplager og lettere psykiske plager. Bare i 3. kvartal 2014 utgjorde sykemeldinger innen disse to kategoriene 135.000 tapte arbeidsdager. I samme kvartal utbetalte NAV Troms over 500 millioner i sykepenger.

-          NHO Troms og Svalbard ønsker tiltaket fra NAV velkommen. Vi tror på en tett dialog mellom arbeidstager, arbeidsgiver, lege og NAV. Tilrettelagt aktivitet og medvirkning vil fremme et sunt arbeidsmiljø og redusere sykefravær, sier regiondirektør Christian Chramer.

-           Innstramming av aktivitetsplikten har vært prøvd ut i Hedmark og ført til ti prosent reduksjon i sykefravær. Det vil bety mye for vår region om en både i offentlig og privat sektor klarer å redusere sykefraværet ti prosent eller mer. Vi ønsker oss et mål om 20 prosent reduksjon i Troms, sier Chramer.

Forskning viser at i lengre sykmelding uten aktivitet kan forverre tilstanden – spesielt ved angst og lettere depresjoner. Undersøkelsene viser at det for mange er bedre å jobbe noe, enn å være fullt sykemeldt. Arbeid er ofte god medisin og ofte den mest effektive form for rehabilitering.

I kommunikasjonen fra NAV understrekes det at kravet til aktivitetsplikt ikke handler ikke om å frata de med behov for sykmelding rettigheter. Det handler heller ikke om å overprøve legenes medisinske vurderinger. Det som vil skje er at sykmeldte vil få melding fra NAV om at sykepengene blir stanset, dersom det ikke er god nok grunn for at aktivitetskravet ikke tilfredsstilles.

-          Nøkkelen for å lykkes med reduksjon i sykefraværet et dialog og samhandling. Privat sektor har kommet langt i dette arbeid, både gjennom IA-bedriftsordningen og systematisk arbeid med reduksjon av sykefravær. At NAV nå følger opp for hele bredden av arbeidslivet mener vi er positivt, sier Chramer.

NAV har utviklet et samtalenotat som kan brukes av arbeidsgiver og arbeidstaker og som vil være et godt verktøy for dialog om gradert sykemelding og jobb. Du finner hjelpemiddelet her:
NAV Samtalenotat