Økonomi uke 47

Veksten i norsk økonomi fortsatt klart under trendveksten. Arbeidsledighet i Sverige økte i oktober

Publisert 24.11.14

NHO Arktis

Veksttakten i fastlandsøkonomien fortsatt moderat

SSB publiserte kvartalsvis Nasjonalregnskapstall denne uken. Verdiskapningen i fastlands-Norge økte med 0,4 prosent fra andre til tredje kvartal. Veksten i tredje kvartal er på linje med utviklingen i fastlandsøkonomien det siste halvannet år. Norsk økonomi fortsetter dermed å vokse i et lavere tempo en den gjennomsnittlige veksten de siste tiårene. Lavkonjunkturen i fastlandsøkonomien har festet seg igjennom 2014.

Veksten i tredje kvartal var betydelig lavere i tredje sammenlignet med andre kvartal. Det er to grunner til dette. For det første var det en betydelig økning i kraftforsyning i andre kvartal. Økning var basert på utviklingen i været, og ikke økonomien. Kraftforsyningen hadde ikke samme virkning på veksten i tredje kvartal. For det andre falt husholdningenes konsum i tredje kvartal. Husholdningenes forbruk bidro til å øke veksten i fastlandsøkonomien i første halvår. Den underliggende veksten i tjenestekonsumet var tilnærmet uendret i tredje kvartal. Det var derfor varekonsumet som falt i tredje kvartal. Det var spesielt en negativ utvikling i kjøp av varige konsumgoder (som f.eks biler og hvitevarer) som førte til denne utviklingen.

Investeringsbilde er svakt. Oljeinvesteringene har flatet ut i løpet av inneværende år. Utflatingen her har skjedd uten at andre investeringer har tiltakende vekst. Investeringene i fastlandsøkonomien har utviklet seg svakt siden finanskrisen. På tross av et vedvarende lavt rentenivå sett i en historisk sammenheng. Både nærings- og boliginvesteringen ser nå ut til å bli om lag uendret fra 2013 til 2014.

Eksporten av tradisjonelle vokste for fjerde kvartal på rad. Eksportutviklingen må sees i sammenheng med kronekursen. Kronen har svekket seg de siste to årene, noe som bedrer lønnsomheten til eksportbedriftene. På sikt må imidlertid internasjonal- og spesielt europeisk- etterspørsel øke dersom eksportveksten skal vedvare.

En fyldigere kommentar til det kvartalsvise nasjonalregnskapet kommer i NHOs økonomisk overblikk 10. desember.

 Stigende arbeidsledighet i Sverige

Etter en forsiktig nedgående trend i arbeidsledigheten hittil i 2014 økte arbeidsledigheten i Sverige i oktober til over 8 prosent. Økningen kom noe overraskende på grunn av tiltakende vekst i svensk økonomi fra første til andre kvartal. Normalt vil økt BNP-vekst redusere arbeidsledigheten med et tidsetterslep. Økningen i oktober var derfor noe overraskende. Den svenske arbeidsledigheten har ligget stabilt rundt 8 prosent i kjølevannet av finanskrisen. En årlig prisstigning på om lag 0 prosent, svekkede vekstutsikter i eurosonen og en styringsrente på 0 prosent gjør at svensk økonomi, på tross av noe bedre BNP tall i andre kvartal, står ovenfor betydelige utfordringer ved inngangen til 2015. Det svenske kvartalsvise nasjonalregnskapet for tredje kvartal kommer neste fredag.