Økonomi uke 49

SSB nedjusterer vekstanslaget for 2015, fortsatt forventninger om investeringsfall i petroleumssektoren, kraftforsyningsinvesteringene fortsetter å vokse raskere enn industriinvesteringene , detaljhandelen i eurosonen uendret de siste 3 månedene

Publisert 15.12.14

NHO Arktis

SSB forventer kraftig lavkonjunktur i 2015

SSBs Økonomiske analyser med prognoser for norsk økonomi kom torsdag denne uken. Makroanslagene for neste år ble nedjustert. SSB forventer nå en vekst i BNP-fastlands-Norge på 1 prosent. Årsaken til nedjusteringen er i hovedsak knyttet til oljeprisfallet. Ifølge SSB vil dette redusere oljeinvesteringene mer en tidligere antatt. Dette vil redusere sysselsettingsveksten og derfor også redusere reallønnsveksten. Dette vil igjen redusere husholdningenes forbruk. SSB anslår at oljeprisen gradvis vil stig opp mot 80 dollar/ fatet i 2017. Det innebærer et prisnivå betydelig lavere enn i perioden fra 2010 og frem til i sommer.

SSB tror vekstutsiktene i fastlandsøkonomien vil medføre at Norges Bank kutter styringsrenten. Allikevel vil kronen fortsette å svekke seg ovenfor utenlandsk valuta. Dette vil redusere husholdningenes kjøpekraft på grunn av dyrere importvarer. På den andre siden vil det bedre lønnsomheten til norske eksportbedrifter. Neste torsdag er det rentemøte og offentliggjøring av rentebeslutningen. Samtidig kommer Pengepolitisk rapport med publisering av rentebanen. Dette vil gi svar på om Norges Bank deler SSBs konjunkturvurderinger.

Kraftforsyningsinvesteringen øker, i industrien

Investeringstellingen for industri, bergverk og kraftforsyning bekrefter for fjerde kvartal inneholdt små justeringer sammenlignet med tredje kvartal. Kraftforsyningsinvesteringen vil øke også i 2015. Vedlikehold og oppgradering av distribusjonsnettet er årsaken til dette. Kapasiteten må også øke på grunn av befolkningsveksten.

Industribedriftene oppjusterte investeringsanslagene for neste år med om lag 3,5 milliarder fra tredje til fjerde kvartal. Anslaget er 800 millioner høyere sammenlignet med tilsvarende anslag for 2014. Dette tilsvarer en økning på 4,5 prosent. Dette er i underkant av 2 milliarder lavere sammenlignet med 2013.

 Avtagende detaljhandelsvekst i euro-sonen

Detaljhandelen i euro-sonen vokste med 0,6 prosent fra september til oktober. Dette var imidlertid ikke nok til å kompensere for reduksjonen måneden i forveien. Detaljhandelsveksten var i perioden august – oktober om lag uendret sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Utviklingen i detaljhandelen bekrefter at etterspørselspresset i økonomien er fraværende, noe som også slår ut i inflasjonstallene. Med et styringsrentenivå svært nære 0 er det begrenset hva pengepolitikken kan bidra med for å stimulere privat etterspørsel.

Uendret investeringsbilde for 2015

I novembertellingen anslo bedriftene på norsk sokkel at investeringen i 2015 vil beløpe seg til om lag 189 milliarder, målt i løpende priser. Dette er 3 milliarder høyere sammenlignet med tilsvarende telling i august. Samtidig er det om lag 30X milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 2014. I hovedsak er det mindre investeringer i felt i drift som trekker investeringskostnaden ned i 2015. Dette skyldes at flere felt nå er i ferd med å avslutte oppgraderinger.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober. Det betyr for det første at eventuelle effekter på investeringene som følge av oljeprisfallet i hovedsak ikke er medberegnet i tellingen. For det andre er ikke Johan Sverdrup med i tellingen. Det er ventet at det leveres inn en PUD (plan for utbygging og drift) for Johan Sverdrup i løpet av første kvartal 2015. Kun godkjente prosjekter blir medregnet i tellingen. Når Johan Sverdrup blir inkludert i tellingen vil investeringsanslagene øke.  

Samtidig ble investeringsanslaget for inneværende år justert ned med nesten 9 milliarder. Tellingen bekrefter dermed at investeringsaktiviteten har passert toppen. Aktivitetsnivået vil fortsatt være høyt i en historisk sammenheng, selv om fallet i investeringer fra i år til neste år er betydelig.