Økonomi uke 51

Utviklingen i valutamarkedet. Effekter av renter og forventninger. Realøkonomiske konsekvenser

Publisert 23.12.14

NHO Arktis

Utviklingen i valutamarkedet

Vekstutsiktene til norsk økonomi har forverret seg i løpet av det siste halvåret. Det er flere årsaker til dette. For det første har oljeprisen falt. I perioden 2011-2013 var gjennomsnittsprisen over 100 dollar per fat. Siden juli har oljeprisen falt med over 40 prosent. Årsakene til denne utviklingen er sammensatt. Det virker imidlertid i hovedsak å komme av økt tilbud. Dette er betydelig bedre for norsk økonomi sammenlignet med et prisfall som følge av redusert internasjonal etterspørsel. Redusert oljepris vil virke stimulerende på etterspørselen i oljeimporterende økonomier (f.eks. i Europa).

For det andre er det ventet et markert fall i petroleumsinvesteringene i 2015. Denne reduksjonen var ventet uavhengig av utviklingen i oljeprisen. Allerede høsten 2012 anslo Norsk olje og gass et fall i oljeinvesteringene i 2015. Investeringsfallet kan imidlertid bli kraftigere enn tidligere antatt dersom oljeprisen stabiliserer seg på dagens nivå. Råvarepriser er imidlertid volatile sammenliknet med prisene på andre varer. Det er derfor vanskelig å forutse råvareprisutviklingen. Det virker imidlertid å være en bred enighet i ulike analysemiljøer om at oljeprisen ikke kommer raskt tilbake til et nivå over 100 dollar per fat.

For det tredje er utviklingen i innenlandsk etterspørsel avtagende. Husholdningenes konsum hadde en negativ vekst i tredje kvartal. Investeringene i Fastlands-Norge er på et markert lavere nivå sammenlignet med perioden opp mot finanskrisen. I sum trekker disse tre faktorene vekstutsiktene ned i norsk økonomi.

 

Effekter av renter og forventninger

Norges bank satte torsdag i forrige uke ned styringsrenten. Etter et uendret nivå siden mars 2012 ble renta satt ned fra 1,5 til 1,25 prosent. Renten kan sies å være prisen på penger. Dersom rentene i Norge øker i forhold til utlandet, øker etterspørselen etter norske kroner. Dette medfører at norske kroner styrker seg mot utenlandsk valuta. Den samme mekanismen virker også andre veien. Dersom norske renter reduseres i forhold til utlandet, reduseres etterspørselen etter norske kroner. Dette fører til at kronen styrker seg mot utenlandsk valuta. Svingningene i valutakursen de siste ukene kommer, med unntak av endringene mot russiske rubler, av endringer i norske renter. I USA, eurosonen og Sverige har rentenivået ligget nær 0 over en lengre periode.

 

Forventninger til renteutviklingen fremover i tid påvirker også dagens valutakurs. Dersom det er forventet at norske renter vil øke relativt sett i forhold til utlandet, vil dette styrke valutakursen i dag. Dersom norske renter er forventet å reduseres sammenlignet med utenlandsk renter, vil dette redusere valutakursen i dag. Sistnevnte effekt har påvirket valutakursen de siste ukene. Norges Bank publiserer et anslag for det fremtidige rentenivået i forbindelse med rentebeslutningen fire ganger i året. Samtidig med at renten ble satt ned, signaliserte Norges Bank at sannsynligheten for et ytterligere rentekutt er 50 prosent i første kvartal. Dette reduserer etterspørselen etter norske kroner og svekker derfor valutakursen.

 

Det norske valutamarkedet er relativt lite sammenlignet med andre valutamarkeder. Dette kommer av at størrelsen på den norske økonomien er liten sammenlignet med for eksempel USA og eurosonen. Dette kan føre til at svingningene i valutakursen blir større i Norge enn andre land med større økonomier. Årsaken er at likviditetsproblemer kan oppstå dersom det mangler kjøpere eller selgere av kroner. Kronesvekkelsen har trolig forsterket seg de siste ukene på grunn av at det er for få kjøpere av norske kroner. Dette fører til at det oppstår en kø av selgere som begynner å underby hverandre. Derfor svekkes kronekursen ytterligere. Denne effekten er trolig sterkere i det norske valutamarkedet sammenlignet med andre valutamarkeder av større omfang.

 

Effekter på inflasjon og kjøpekraft

Når kroner svekker seg i forhold til utenlandsk valuta blir det billigere å eksportere og dyrere å importere. Inflasjonen justert for elektrisitets- og avgiftsendringer (KPI-JAE) har en importandel på om lag 1/3. Kronesvekkelsen øker importprisene målt i norsk valuta. Isolert sett øker dermed også inflasjonen. Dette reduserer husholdningenes kjøpekraft. Kronesvekkelsen vil dermed kunne virke dempende på forbruksveksten, og dermed også på veksten i innenlandsk etterspørsel.

I neste omgang vil imidlertid både redusert vekst i innenlandsk etterspørsel og fallet i oljeprisen dempe effekten på den innenlandske inflasjonen. Hvilken effekt som vil dominere er vanskelig å anslå i forkant.

Realøkonomiske konsekvenser

Når norske kroner svekker seg mot utenlandsk valuta, medfører dette en bedring av norske eksportbedrifters kostnadsmessige konkurranseevne. Dette kommer av at norske eksportbedrifter selger varer og tjenester i utenlandsk valuta. Deretter må de veksle utenlandsk valuta mot norske kroner for å betale lønninger, utbytte mm. Når de får igjen flere kroner per utenlandsk valutaenhet, øker lønnsomheten til eksportbedriftene. Økt lønnsomhet vil på sikt øke sysselsetting, investeringer og produksjon i norske eksportbedrifter. Men for at eksportbedriftene skal øke produksjonskapasiteten må trolig også veksten hos våre handelspartnere tilta. Grunnen til det er at valutakursen kan variere mye over kort tid. Fra eksportbedriftenes ståsted er det derfor risikabelt å øke produksjonskapasiteten på grunnlag av det som kan være kortsiktige endringer i valutakursen. For at produksjonskapasiteten skal øke må det derfor trolig en konjunkturoppgang i Europa til. I tillegg vil nedgangen i oljeinvesteringene øke de tradisjonelle eksportbedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Lønnsveksten blir trolig også lavere sammenlignet med perioden 2010-2014. Det vil isolert sett også øke den kostnadsmessige konkurranseevnen for norske bedrifter og kan gi økt fastlandseksport i 2015. Isolert sett øker dette BNP-veksten.

På den andre siden reduseres husholdningenes kjøpekraft når valutaen svekker seg. Dette trekker BNP-veksten ned.

Flytende valutakurs er med på å utjevne svingninger i konjunkturforløpet. Over tid er det imidlertid utviklingen i realøkonomien som avgjør utviklingen i kronekursen og andre nominelle størrelser. Kronesvekkelsen vil trolig føre til at lavkonjunkturen blir mildere sammenlignet med en uendret valutakurs. Svekkelsen de siste ukene er nok større enn hva fundamentale forhold som rentedifferanse og realøkonomiske utsikter skulle tilsi. Kronen kan derfor komme til å styrke seg gjennom 2015 sammenlignet med dagens nivå.

En svak krone som varer over tid vil også lette de omstillingene som kommer i norsk økonomi som følge av lavere oljeinvesteringer.