Økonomi uke 6

Boligprisveksten fortsetter på tross av avtagende vekst i norsk økonomi. Trolig en midlertidig økning i gjeldsveksten til bedriftene. Arbeidsledigheten øker i oljesektoren

Publisert 09.02.15

NHO Arktis

Tiltakende boligprisvekst

Boligprisene økte med 0,6 prosent fra desember til januar. Målt i årlig rate var boligprisveksten i januar 8,5 prosent. Et usikkert boligmarked tilsvarende periode i fjor bidrar til å løfte årsveksten. Forverrede vekstutsikter i norsk økonomi som følge av utviklingen i oljepris- og investeringer ser ikke foreløpig ut til å smitte over på boligmarkedet. Husholdningene ser ut til å foretrekke kjøp av bolig fremfor andre varer og tjenester. Normalt er det en positiv sammenheng mellom boligpriser og privat forbruk. Økte boligpriser øker husholdningenes formue, noe som igjen øker husholdningenes etterspørsel etter andre varer og tjenester. Dette var ikke tilfellet i 2014. Årsaken til dette er trolig at husholdningene øker sparingen i takt med økningen i boligprisene for fremtidig kjøp av bolig. Rentekuttet før jul førte til at de fleste bankene kuttet utlånsrentene til husholdningene etter kort tid. Dette ser ut til å ha stimulert boligmarkedet i større grad enn det private forbruket.

Over tid må nominelle størrelser innrette seg etter den realøkonomiske utviklingen. Veksten i norsk økonomi vil trolig avta i løpet av 2015. Dette vil dempe reallønnsveksten til husholdningene og medføre en viss økning i arbeidsledigheten. Dette vil trolig dempe boligprisveksten. På den andre siden kan avtakende økonomisk vekst medføre ytterligere rentereduksjoner. Det vil isolert sett øke boligprisene. Førstnevnte effekt vil trolig være størst.

Økt utlånsvekst fra banker til bedrifter i desember

Gjeldsveksten til norske bedrifter økte i desember. Målt i årlig rate økte gjeldsveksten med 3,4 prosent, en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med november. Fordelt på ulike kredittkilder var økningen størst i bankenes utlån til bedrifter. Bankene står for om lag 2/3 av den samlede gjelden til norske foretak. Utlånsveksten fra banker må sees i sammenheng med rentereduksjonen i starten av desember. Veksten kommer også fra et lavt nivå, etter en periode på flere år der utlånsveksten fra banker til bedrifter har vært lavere enn ved tidligere tilsvarende konjunkturforløp. I tillegg viste Norges Banks utlånsundersøkelse at bakene reduserte utlånsmarginene overfor ikke-finansielle foretak i desember. Ifølge samme undersøkelse forventer bankene redusert kredittetterspørsel og strengere kredittpraksis i første kvartal. Dette er igjen en konsekvens av de reduserte vekstutsiktene i norsk økonomi.

Forsiktig økning i arbeidsledighet

Sesongjusterte tall fra NAV viste at det var 600 flere registrerte arbeidsledige i januar sammenlignet med desember. Økningen var størst blant ingeniør- og ikt-fag.  Økningen av arbeidsledige var størst i Rogaland. Dette er en konsekvens av et redusert aktivitetsnivå i oljesektoren. Målt i prosent av arbeidsstyrken var den registrerte arbeidsledighetsraten 3,1 prosent i januar. Den registrerte arbeidsledigheten har i løpet av det siste året økt med i underkant av 10 000 personer. Denne utviklingen vil trolig fortsette i løpet av inneværende år.

Friksjonsledigheten øker når aktivitetsnivået endres i ulike deler av økonomien. Utviklingen det siste året tyder på at aktivitetsnivået er på vei ned i oljenæringen. Samtidig gir kronesvekkelsen økt lønnsomhet for andre eksportrettede næringer. Dette vil trolig medføre at deler av arbeidsstyrken vil gå ut av oljesektoren og inn i eksportrettet industri. Når deler av arbeidsstyrken flyttes fra en sektor til en annen øker friksjonsledigheten. Behovet for arbeidskraft i eksportsektoren vil trolig ikke være tilstrekkelig til å absorbere resursene som blir fristilt i oljesektoren. Dersom dette skulle inntreffe vil trolig arbeidsledigheten øke mer enn hva den midlertidige økningen friksjonsledigheten skulle tilsi.