Økonomi uke 7

Moderat vekst i fastlandsøkonomien i 2014. Arbeidsmarkedet i USA i stadig fremgang. Vekstomslaget i eurosonen lar vente på seg.

Publisert 16.02.15

NHO Arktis

 Moderat vekst i norsk økonomi i 2014

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at fastlandsøkonomien vokste med i overkant av 2 prosent i 2014, målt i volum. Dette tilsvarer veksttakten fra året før. Fordelt på ulike etterspørselskomponenter var det betydelige endringer fra 2013 til 2014. Oljeinvesteringene var uendret fra 2013 til 2014, etter flere år med en vekstrate på om lag 15 prosent. Dette kommer i hovedsak av at flere store investeringsprosjekter er i ferd med å bli ferdigstilte. Den negative effekten på oljeinvesteringene av en lavere oljepris er ennå ikke realisert og ligger frem i tid. I tillegg falt boliginvesteringene etter flere år med vekst. På den andre siden økte veksten i offentlig konsum og eksport. Sistnevnte må sees i sammenheng med kronesvekkelsen. Utviklingen i norsk økonomi gjennom 2014 var i hovedsak i tråd med våre egne anslag ved inngangen til året.

NHOs prognoser for norsk økonomi i 2014 og foreløpig nasjonalregnskap

Arbeidsmarkedet i USA

Sysselsettingsveksten i USA øker. I privat sektor har det blitt skapt over en million jobber de siste tre månedene. Det er den sterkeste sysselsettingsveksten siden midten av 90-tallet. Samtidig økte arbeidsledigheten noe. Dette kommer av at flere nå melder seg på i arbeidsmarkedet slik at arbeidstilbudet økte noe mer enn sysselsettingen. Dette er et godt tegn, siden det betyr at flere nå anser at sannsynligheten for å finne arbeid har økt. Ukentlig kommer det nå nye statistikker som viser god vekst i den amerikanske økonomien. Lavere oljepris vil også virke stimulerende på husholdningenes etterspørsel, og forholdene ligger derfor til rette for fortsatt sysselsettingsvekst. Etter hvert som arbeidsmarkedet blir strammere, vil normalt også veksten i reallønningene tilta. Dette vil også virke positivt på husholdningenes etterspørsel.

Vekstomslaget i eurosonen lar vente på seg

Foreløpige tall fra Eurostat viser en BNP-vekst i eurosonen på 0,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal. I fjerde kvartal var det god vekst i Tyskland og Spania. Veksten i Spania kommer imidlertid fra et lavt nivå. På den andre siden var det liten eller ingen vekst i Frankrike og Italia, to av de fire største økonomiene i eurosonen.

Sammenlignet med samme periode året før var veksten i underkant av 1 prosent. Det ble dermed ikke et taktomslag i den europeiske økonomien i 2014, slik det kunne se ut til i starten av 2014. Dette kommer i hovedsak av at veksten i den tyske økonomien, som er den største økonomien i eurosonen, ikke vokste i andre og tredje kvartal. Deler av forklaringen på dette er at tysk eksport til Russland ble kraftig redusert i denne perioden som en følge av økonomiske sanksjoner overfor Russland. I tillegg har Frankrike og Italia stått på stedet hvil i 2014. For at den samlede veksten i eurosonen skal øke er det trolig en nødvendig betingelse at disse økonomiene etter hvert begynner å vokse. Den europeiske sentralbankens pengepolitiske tiltak tidligere denne måneden og en svakere euro kan være med på å løfte aktivitetsnivået i eurosonen i 2015. Usikkerheten rundt effekten av førstnevnte er imidlertid stor.