Regjeringen leverer!

Historisk samferdselsløft for Troms. Store og viktige samferdselsprosjekter er inne i kommende NTP.

#205

Det vil lukte asfalt i mange år fremover i Nord-Norge

Publisert 05.04.17

NHO Arktis

Samferdselsløft for Troms i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2019

"Det er all grunn til å være fornøyd med fremlagt NTP. Store viktige samferdselsprosjekter for næringslivet i nord er prioritert. Nå må våre politikere følge opp regjeringens satsning i det videre budsjettarbeidet", sier regiondirektør Målfrid Baik.

NHO sine medlemsbedriftene i nord er tydelige på at gode samferdselsløsninger er avgjørende for deres satsing i en stadig tøffere hverdag som preges av økt internasjonal konkurranse. 

Regjeringens NTP forslaget imøtekommer i stor grad NHOs prioriterte prosjekter. Dette er vi svært glade for. Med store avstander og et betydelig transportbehov er infrastruktur helt avgjørende for lønnsom næringsaktivitet i Nord-Norge. Samferdselsutbygging må bidra til tryggere veier, korte ned avstanden og redusere reisetiden. Vi har på vegne av bedriftene i fylket fulgt NTP-prosessen tett, og gitt innspill underveis.

Viktige samferdselsprosjekter som er inne i NTP 2018-2029

  • E6 Kvænangsfjellet (oppstart tidlig fase, tunnel og ny vei)
  • E6 Kvænangsfjellet sør (oppstart midt fase)
  • E8 Sørboten - Laukslett  (oppstart tidlig fase, ny tofelts vei. Delvis bompengefinasiering).
  • E8 Adkomst Breivika havn (oppstart midt fase)
  • E10/rv 85 Tjeldsund-Gullesfjordboten-Langvasbukt (oppstart første fase, OPS-prosjekt. Delvis bompengefinasiering. Store innsparinger på antall km og reisetid))
  • Rv 862 Tverrforbindelsen (oppstart midt fase)
  • E6 Nordkjosbotn - Hatteng (oppstart midt fase) så helst tidlig oppstart.
  • E6 Garsnes (oppstart midt fase)
  • E6 Olderdalen - Langslett (oppstart midt fase)
  • Byvekstavtale Tromsø (Tromsø er i forhandlingsposisjon til en byvekst/bymiljøavale fra 2018) Forutsetter brukerfinansiering. En slik avtale utløser statlige midler til vei-, gang- og kollektivitiltak.

Vekstpotensialet for bedriftene i Troms er stort, men da må blant annet bedre infrastruktur være på plass. Prosjektene som nå er inne i NTP imøtekommer næringslivets behov da flere av disse veistrekningene er i dårlig stand, rasutsatt og utfordrende vinterstid. Med utbedringer av disse veiene vil fremkommeligheten og regulariteten bedres betydelig. Dette er viktig for bedrifter som er avheniging av forutsigbarhet og sentrale samferdselsårer må være åpne 24/7.

Med et lavt og spredt befolkningsgrunnlag kommer Nord-Norge dårlig ut når kriteriene for samferdselsmidler baserer seg hovedsakelig på persontrafikk. NHO mener at godstransport, eksportverdi og fremtidig verdiskaping må vektlegges i større grad, slik det ser ut som man har gjort i denne NTPn. Eksportandelen generelt og sjømatnæringen spesielt er sterk økende fra Nord-Norge og Troms. Reiselivsnæringen opplever også en eventyrlig vekst. Likheten mellom disse næringene er sammenfallende behov for god infrastruktur for videre vekst. Prosjektene som ligger inne i NTPen er en godt start. Nå er det bare fylkesveiene inn til de store samferdselsårene som må utbedres betydelig!

Hele Nasjonal Transportplan finner du her