Sammen for bedre klima

Denne uken inviterer arbeidslivets parter til klimadugnad. Vi gjør det med utgangspunktet i at et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen.

#205

Hender med tre Fotograf: iStockPhoto

Publisert 17.01.18

NHO Arktis

Arbeidslivets klimauke er startskuddet på et initiativ der vi ønsker å:

  • Bidra til økt oppmerksomhet om hva som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass.
  • Stimulere til økt engasjement på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
  • Sikre godt samarbeid mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte i gjennomføring av tiltak.

Omstillingen mot et fremtidig lavutslippssamfunn krever økt oppmerksomhet om nye bærekraftige løsninger. Heldigvis står klima stadig høyere på den politiske dagsorden – både globalt og nasjonalt. Men skal vi nå ambisjonene, må hver enkelt arbeidsplass se hvordan en kan drive smartere, grønnere og mer effektivt.

Det vil kreve innovasjon, endring og omstilling innenfor den enkelte virksomhet. Vår vurdering er at dette gjøres best i et samspill mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte, og hvor myndighetene bidrar med støttende tiltak.

Vi ser mange fordeler ved å være i førersetet for en slik utvikling. Det handler ikke bare om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Det vil også bidra til mer effektive virksomheter og et bedre arbeidsmiljø. Samtidig skapes økt etterspørsel etter nye løsninger i norsk næringsliv og slik bidra til næringsutvikling, jobbskaping og styrket konkurransekraft.

Hva kan din virksomhet gjøre?

Vi ønsker at det skal være lett å bli mer klimavennlig. Derfor har vi utarbeidet en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det handler om alt fra å bli en mer bevisst innkjøper og utfordre leverandørmarkedet på mer miljøvennlige løsninger til å legge til rette for mer klimaeffektive transportløsninger og støtte opp under avfallshåndtering som baseres på mer kildesortering og gjenbruk. Du finner mer informasjon på https://arbeidslivetsklimauke.no/

Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I anledning klimakampanjen er 600 små og mellomstore bedrifter spurt om klima og miljø. 8 av 10 er veldig opptatt av dette men atskillig færre gjør noe med det. Likevel finner vi hederlige eksempler på arbeidsplasser i vår region som f.eks….

Veien mot lavutslippssamfunnet er ikke én, men mange små bekker som til sammen blir til en større, bredere og raskere elv. Fundamentet må bygges på godt samarbeid, men også konkurranse om å utvikle og ta i bruk de beste løsningene.

LO og NHO oppfordrer derfor ansatte og bedrifter til å engasjere seg i klimauken og være gode rollemodeller for den omstillingen vi skal gjennomføre.

Synnøve Søndergaard distriktssekretær, LO Troms

Bjørn Johansen distriktssekretær, LO Finnmark

Målfrid Baik regiondirektør, NHO Arktis