Juss-info nr. 1/2014

Skatt

Selvangivelsen for personlige skattytere blir tilgjengelig i mars/april 2014. Fristen for å levere er 30.4.2014. Dette er også fristen for å søke om utsatt leveringsfrist.

Publisert 26.02.14

Troms og Svalbard

Dersom du er deltaker i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv og selskapet leverer selskapsoppgavene elektronisk med frist 31.05.2014, har du samme frist som selskapet, altså 31.05.2014. Leverer du selvangivelse for lønnstakere og pensjonister må du opplyse i selvangivelsen at du har utsatt frist som deltaker i slikt selskap.

Den 19.mars 2014 vil selvangivelsen være tilgjengelig for e-brukere.  For alle andre er selvangivelsen tilgjengelig den 1.april 2014. For å bli e-bruker og motta elektronisk post fra Skatteetaten, må du gi skatteetaten ditt samtykke. Dette må gjøres innen 1. mars 2014 på :
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Motta-elektronisk-post-fra-Skatteetaten/

Skatteetaten har også utarbeidet veiledning til hvordan du endrer din personlige selvangivelse ved elektronisk innlevering. Dette finner du her:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Selvangivelse-for-lonnstakere-og-pensjonister/

For personlige skattytere er det ved mottak av selvangivelsen viktig å kontrollere alle innberettede poster for eksempel

 1. Er innberettet lønn i samsvar med mottatt lønns – og trekkoppgave
 2. Er naturalytelser korrekt innberettet? Ikke alle naturalytelser er skattepliktige.
 3. Er alle fradragsposter tatt med?

Selskaper
Frist for innlevering av selvangivelse for selskap på papir er 30.04.2014. Frist elektronisk innlevering er 31.05.2014.

Nyttig og praktisk hva angår ulike frister finner du her:

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/naringsdrivende/

Dersom selskapet ikke rekker å få oppgavene ferdig, er det viktig å legge merke til at fristen for å søke utsettelse er den 31.05.2014.

Rettspraksis
Sentral dom hva angår arbeidsgivers dekning av reise –og oppholdsutgifter for tillitsvalgte som har deltatt på kurs i regi av den lokale fagforening, se Gulating lagmannsretts dom av 04.12.2013 i sak LG-2012-65601.

Arbeidsgiver hadde i denne saken betalt reise- og oppholdsutgifter for tillitsvalgte som hadde deltatt på kurs og konferanse i regi av den lokale fagforeningen. Dette ble avdekket i forbindelse med bokettersyn og arbeidsgiver ble varslet om at kostnader ble ansett som private kostander for de ansatte behandles som lønn. Det ble senere truffet vedtak endring av ligningen ved at grunnlaget for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ble forhøyet ved et summarisk fellesoppgjør, og det ble ilagt tilleggsavgift. Saken ble bragt inn for retten. Arbeidsgiver, med partshjelp fra fagforeningen – krevet dom for at ligningen skulle oppheves, men vant ikke frem i tingretten og anke til lagmannsretten ble forkastet. Det ble lagt til grunn at deltakelse i fagforeningsarbeid ikke hadde tilstrekkelig nær tilknytning til tjenesteutøvelsen for arbeidsgiver. Arbeidsgivers dekning av kostander til dette måtte anses som private kostnader for den enkelte tillitsvalgte og behandles som lønn.
Henvisninger:LOV-1999-03-26-14-§2-1 (Skatteloven), LOV-1999-03-26-14-§6-1 (Skatteloven)

Selskapsrett
De fleste har sikkert fått med seg at det fra 1.juli 2013 ble innført endringer i aksjeloven.  Noe av begrunnelsen for disse var at lovgiver ønsket at det skulle bli enklere å starte opp nye selskap og å drive eksisterende selskap. Fra 1. juli 2013 ble kreditorvarslene bare bli kunngjort på Brønnøysundregistrenes nettside, og det blir kortere tidsfrist for kreditorvarsler.

De største endringene for aksjeselskap som ble innført var:

 • Kun krav om åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd.
 • Overkursfond fjernes og midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital.
 • Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret.
 • Ikke krav om daglig leder, uavhengig av størrelsen på selskapets aksjekapital.
 • Lengste mulige frist for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer utvides fra 18 til 24 måneder.
 • Ikke lenger noen tilfeller hvor selskapet må sende melding til     Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi      konsernbidrag.
 • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fullmakten må meldes til Foretaksregisteret.
 • Nye regler for hvordan generalforsamlingen i selskapet kan avholdes.
 • Færre krav til innholdet i vedtektene.

Arbeidsrett
Det er ikke innført endringer i arbeidsmiljøloven. Imidlertid avsies det jevnlig dommer som vil få betydning for tolkningen av lovens bestemmelser.  Vedlagte eksempler er mine utdrag fra rettspraksis:

Norges Høyesteretts dom av 29.01.2014

A mot mot Staten v/Universitetet i Tromsø

Oppsigelse. Midlertidig ansettelse. Tjenestemann. En vikar i en vitenskapelig stilling ved et universitet ble sagt opp da stillingsinnehaveren sa opp sin stilling. Vikaren hadde mer enn fire års sammenhengende tjeneste. Høyesterett uttalte at fireårsregelen i tjenestemannsloven § 10 nr. 1 måtte forstås slik at utløpet av vikariatet ikke i seg selv ga grunnlag for oppsigelse. Det var imidlertid ikke lenger behov for forskning innenfor vikarens forskningsområde. Dette innebar en så kvalifisert endring i stillingens innhold at vikarens arbeid måtte anses bortfalt. Vikaren var heller ikke ansett kvalifisert for en av to nyopprettede stillinger ved fakultetet. Høyesterett fant ikke grunnlag for å sette denne vurderingen til side, og uttalte at domstolene må utvise tilbakeholdenhet med å overprøve denne typen faglige vurderinger. Oppsigelsen ble funnet gyldig.
Henvisninger: LOV-1983-03-04-3-§10 (Tjenestemannsloven)

Sogn tingretts dom av 12.11.2013 i sak 2013-054513TVI-SOGN

Saken gjaldt spørsmål om rettmessigheten av en avskjed begrunnet i brudd på bedriftens nulltoleranse for rus. Nulltoleranse hadde sin bakgrunn i de store sikkerhetsmessige aspekter ved aluminiumsverket i Årdal. Den ansatte hadde ved fire anledninger testet positivt på rusmiddelprøver. Vedkommende hadde et avhengighetsproblem mht sovemedisiner som bedriften var kjent med, og han var på denne bakgrunn under AKAN oppfølging. Arbeidstaker påsto at oppfølgingen under AKAN var for dårlig og videre at han ikke hadde vært medisinsk sett påvirket ved de ulike anledningene. Retten kom til at oppmøte med spor av rus i kroppen samt manglende informasjon til arbeidsgiver om dette, innebar et grovt mislighold, uavhengig av påvirkningsgrad. Ut fra de sikkerhetsmessige forhold var nulltoleranse og tillitt til arbeidstakerne sentralt. Det ble vist til at arbeidstaker selv ikke hadde medvirket tilstrekkelig for å få kontroll med sine problemer.  Det var ikke grunn til kritikk av bedriftens oppfølging under AKAN avtalen. Enstemmig dom.

Borgarting lagmannsretts dom av 14.11.2013 i sak LB-2013-4048

Arbeidsforhold m.v. Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd 2. punktum bokstav b, § 14-5, § 14-11.

En kvinne ble i mars tilsatt uten skriftlig arbeidsavtale ved et kommunalt sykehjem. I juni ble hun, trolig ved en feil fra kommunens side, tilsendt arbeidsavtale for fast stilling, som hun undertegnet. Etter noe tid krevde kommunen – forgjeves – kontrakten tilbakelevert. I august ble kvinnen tilsendt arbeidsavtale for midlertidig tilsetting for perioden 16. mai-18. september, som hun heller ikke undertegnet. Kommunen foretok seg ikke mer før den i november på nytt – også forgjeves – ba kvinnen om å undertegne den midlertidige kontrakten. Da kvinnen møtte på arbeid 1. desember, ble hun avvist. Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at partene hadde inngått avtale om midlertidig tilsetting. Kvinnen ble tilkjent oppreisning og erstatning for lønnstap.
Henvisninger: LOV-2005-06-17-62-§14-5(Arbeidsmiljøloven), LOV-2005-06-17-62-§14-9(Arbeidsmiljøloven), LOV-2005-06-17-62-§14-11(Arbeidsmiljøloven)

Eidsivating lagmannsretts dom av 22.11.2013 i sak LE-2013-69297

Arbeidsrett. Oppsigelse. Spørsmål om ulovlig gjengjeldelse etter varsling.

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse av en latvisk arbeidstaker ansatt som renovatør i et privat selskap. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet i arbeidstakers gjentatte instruksbrudd og ordrenekt. Oppsigelsen var ikke et resultat av en ulovlig gjengjeldelse fra bedriftens side etter at arbeidstaker varslet om kritikkverdige forhold ved bedriften. Dissens.

Frostating lagmannsretts dom av 03.12.2013 i sak LF-2013-74731

Arbeidsrett. Avskjedigelse.

Avskjed i arbeidsforhold på grunn av seksuelt overgrep mot kollega. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten, under dissens, til at det forelå en klar og sterk sannsynlighetsovervekt for at arbeidstakeren hadde tvunget en kvinnelig kollega til å utføre munnsex på seg under et besøk hjemme hos ham. Avskjeden ble ansett berettiget etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd.
Henvisninger: LOV-2005-06-17-62-§15-14 (Arbeidsmiljøloven)

Ferieloven
Gulating lagmannsretts dom av 17.01.2014, avsagt en dom der hovedspørsmålet var om utbetalinger av bonuser inngikk i feriepengegrunnlaget: 

Robert Corfield Aakre mot Acta Kapitalforvaltning AS
Lovdata

Kontakt oss

Juha Seppola

Advokat

NHO Troms og Svalbard

juha.seppola@nho.no
Mobil
90851181