Slik unngår du konflikt

Slik ansetter du sommervikar

7 råd: Slik ansetter du sommervikar

Publisert 03.06.14

Troms og Svalbard

Følg NHOs råd når du som arbeidsgiver ansetter unge sommervikarer. Slik unngår du konflikt og får mest ut av den sommeransattes arbeid.

Huskeliste for deg som ansetter unge sommervikarer:

1. Skriftlig avtale må inngås
2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
3. Feriepenger skal utbetales separat
4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
6. 13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid
7. Vær tydelig som leder

1. Skriftlig avtale
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 14-5. I arbeidsmiljølovens § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.

Vi anbefaler at det benyttes en standard ansettelsesavtale for midlertidig tilsetting. Lengden av ansettelsesforhold bør angis så nøyaktig som mulig.  Husk også at loven fastsetter nærmere     vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; jf.  arbeidsmiljølovens § 14-9.

2. Minimumslønn
Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år.

3. Feriepenger for seg
Reglene om feriepenger gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

4. Ekstra god opplæring og sikkerhet
Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for en selv og andre. Arbeidsgivere bør derfor være oppmerksom på at unge arbeidstaker kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner. 

Det bør derfor tenkes igjennom hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; jf. arbeidsmiljølovens § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om de settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.

5. Nattarbeid
Adgangen til nattarbeid er begrenset; arbeidsmiljølovens § 11-3.

6. Ansatte under 15 år
Når det gjelder barn under 15 år, er det begrenset hvilken type arbeid de kan settes til; jf. arbeidsmiljølovens § 11-1 og egne forskrifter.

Barn som har fylt 13 år kan settes til ”lett” arbeid”. Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling (og ikke gå ut over deres skolegang – som ikke er relevant siden det gjelder arbeid i ferien).

Om arbeidstakere under 18 år er det fastsatt egne regler i arbeidsmiljølovens kap. 11.

7. Vær tydelig leder
Vær tydelig som leder – den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeid. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger og vær en god rollefigur gjennom din egen fremferd.

Viktig for fremtiden
Ved å bygge gode holdninger gir du dine unge arbeidstakere en god ballast for arbeidslivet.