Slik vil LO og NHO kutte utslipp

For å oppfylle norske klimaforpliktelser vil LO og NHO øke de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering til 19 milliarder kroner innen 2030.

Publisert 21.09.15

NHO Arktis

I etterkant av sitt felles innspill til klimameldingen i februar, lanserte LO og NHO i dag et forslag til en ny lavutslippssatsing. De to ledende organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår en målrettet satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

- NHO ser store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi står foran mot lavutslippssamfunnet. Vi støtter klimaforpliktelsen Norge har påtatt seg for 2030, og at Norge søker felles oppfyllelse av klimamålene med EU, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

- Klimamålene er satt og nå må vi gå til gjennomføring og til å innfri målene. Det vil kreve mye av oss alle og næringslivet skal ta en aktiv rolle i dette. Våre medlemsbedrifter er klar til å utvikle, prøve ut og implementere nye løsninger, men her må alle spille på lag, sier regiondirektør i NHO Troms og Svalbard Christian Chramer.  - Staten må bidra med rammebetingelser og virkemidler som gjør dette mulig, sier Chramer.

Må skape arbeidsplasser

- Vårt næringsliv i Troms er sterkt knyttet til naturressursene. Vår sjømat skal møte sultne kunder over hele verden og må transporteres rasket og best mulig ut landsdelen. Mer klimavennlig fiske og fangst, bearbeiding og transport er eksempler på områder hvor næringslivet i Troms kan spille en nøkkelrolle innenfor en enkelt bransje. Tilsvarende utviklingsfelt vil en kunne finne i en rekke bransjer i Troms og det beste er at nye klimaløsninger kan skape flere verdiskapende arbeidsplasser i vår region, sier regiondirektør Chramer.

I forslaget – "Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet - Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering" – skisseres økonomisk omfang og innretning av en lavutslippssatsing som skal bidra til nødvendig teknologiutvikling innen prioriterte områder, og sikre at den nye teknologien tas i bruk i markedet. Formålet er å bidra til å realisere utslippsforpliktelsen mot 2030 og 2050 uten tap av konkurranseevne.

Forslaget innebærer at

  • de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering økes med 11 milliarder kroner fra dagens nivå innen 2030, dvs. fra om lag 8 mrd. kroner i dag til 19 mrd. kroner i 2030. 
  • satsingen fordeles med 5 milliarder til teknologiutvikling, og 6 milliarder til markedsstimulering.
  • 7 av de 11 milliardene rettes inn mot ikke-kvotepliktig sektor (bl.a. transport og bygg), hvor de største utslippsreduksjonene frem mot 2030 må finne sted.

Akkumulert over hele perioden anslås et samlet merbehov på lavutslippssatsingen på 80-100 milliarder kroner. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de ressursene som bedriftene selv investerer.

Teknologiutvikling og markedsstimulans

De økte midlene skal blant annet gå til å utvikle nye energibærere i transportsektoren, nye produksjonsprosesser i industrien, til produksjon av biodrivstoff og biobaserte kjemikalier, og utvikling av karbonfangst og -lagring.

LO og NHO peker på offentlige innkjøp og bil- og drivstoffavgifter som mulige virkemidler for å stimulere markedet. Også utvikling av infrastruktur for nye energibærere i transportsektoren, vurdering av avtalebaserte markedsmekanismer (som NOx-fondet), samt støtte-/markedsordninger for energieffektivisering og smart energibruk, trekkes frem.

LO og NHO ønsker også bedre samordning av offentlige programmer og støtteordninger i Enova, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Gassnova og andre institusjoner.