Statsbudsjettet for 2017

Statsbudsjettet legger til rette for at bedriftene kan skape og sikre arbeidsplasser. NHO er relativt forøyd med prioriteringen på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting, som er det viktigste å satses på, men vi skulle gjerne sett raskere gjennomføring av skattereformen.

Målet for statsbudsjettet 2017: flere i jobb, bedre velferd og en tryggere hverdag.

Målet for statsbudsjettet 2017: flere i jobb, bedre velferd og en tryggere hverdag. Fotograf: Istockphoto

Publisert 07.10.16

NHO Arktis

Oljesmurt budsjett


Solberg-regjeringen har nå lagt frem sitt siste budsjett for denne valgperioden. Et budsjett med mål om å få flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Regjeringen demper veksten i oljepengebruken noe, men sett i forhold til veksten i fastlandsøkonomien øker oljepengebruken fortsatt. Det betyr at oljeavhengigheten i økonomien øker. Dette er ikke bærekraftig på sikt og NHO mener det veksten i oljepengebruk må reduseres betydelig de neste årene.

NHO er fornøyd med å det det legges opp til målrettede tiltak for å skape aktivitet og jobber i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Det satset på kunnskap, forskning og innovasjon, som er svært viktig i den omstillingsfasen Norge er i.

For lavt tempo i skatteomstillingen

Det er nødvendig å omstille skattesystemet både når det gjelder skatt på overskudd og skatt på norsk eierskap. Skatt på bedriftenes overskudd er ifølge OECD den mest veksthemmende skatten og derfor mener NHO at regjeringen burde hadde hatt et høyere tempo i gjennomføringen av skattereformen.

Selskapsskatten i Sverige og Danmark er 22 prosent, i Finland og Island 20 prosent. For norske selskaper som både har en skatteprosent på 25 i dag og 24 prosent i 2017, samt formueskatt hemmer det konkurranseevnen til norske eide selskaper og favoriserer i så måte utenlandsk eierskap. NHO er enig med Scheel-utvalget i at selskapsskatten bør ned til 20 prosent ganske raskt.

I 2017 budsjettet vil:

 • Selskapsskattesatsen settes ned fra 25 til 24 prosent
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten får en rabatt på 10%
 • Skjerpet beskatning på utbytte og aksjegevinst
 • Finansskatt: Innføres skatt på lønnsgrunnlaget i finansektoren på 5 prosent.
 • Totalt sett gis det større skattelettelser "til folk flest" enn til næringslivet.

Samferdsel - viktig satsning for næringslivet

Fremkommelighet og effektiv logistikk og transport er avgjørende for norsk næringsliv. Det er gledelig at samferdselsministeren er en av vinnerne av årets budsjett. I budsjett forslaget overoppfyller man Nasjonal transportplan som betyr nye veier og mer vedlikehold.

 • Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane reduseres. NHO mener det må være en målsetting at etterslepet fjernes helt i løpet av kommende NTP. 
 • Innenfor vei så har man overoppfylt de økonomiske rammene på drift og vedlikehold med omlag 1,2 mrd. kroner.
 • På investeringssiden kommer man i mål

Samferdselsbevilgninger til Troms:

 • E6 Sørkjosfjellet: settes det av 310 millioner kroner til ferdistillelse av vegen. Vegen bli 1,8 km kortere.
 • E6 Indre Nordnes-Skardalen i Kåfjord: settes av 85 millioner kroner. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med 7,9 km, og en reduksjon i kjøretiden på ca 10 minutter.
 • Tromsøysundtunnelen: midler til ferdistillelse
 • Innfartsvegen til Tromsø: E8 Sørbotn – Laukslett bevilges planleggingsmidler
 • Riksveg 83:Veipakke Harstad: settes av bompenger til strekningen Kanebogen – Byskillet på riksvei 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama.
 • Samferdselsdepartementet inngår i 2016 ny kontrakt for ruteflyging på ruten Sørkjosen – Tromsø v.v. for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022.
 • Det bevilges 3,3 millioner kroner til kommunale fiskerihavn anlegg i Troms
 • Bevilges midler til kartleggings- og sikringstiltak
 • Farleder: satt av midler til å videreføre prosjektet "Innseiling til Tromsø" til farledsutbedringer. 

NHO Troms og Svalbard vil jobbe aktivt for å få  innfartsvegen til Breivika havn inn i statsbudsjettet for 2017. Dette er statsbudsjettet for Troms.

Forskningstiltak - en ettårig tiltakspakke

 • 100 millioner kroner til innovasjonslån
 • 100 millioner kroner til utrustning og oppgradering av forskningsfartøy
 • 50 millioner kroner til Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA)
 • 50 millioner kroner til Forny2020
 • 30 millioner kroner til miljøteknologiordningen

NHO mener denne pakken må bli permanent. Omstillingsbehovene vil vare i flere år. Norge skal etterstrebe verdenstoppen blant kunnskapsnasjoner og skal levere de smarteste, beste og klimavennlige varene og tjenestene. Et godt virkemiddelapparat som stimunlerer til utvikling og innovasjon er avgjørende. Ekstra-bevilgningene for 2017 må derfor videreføres. 

Forslaget til økt grense for fradragsgrunnlaget fra 20 til 25 millioner kroner på bedriftenes egenutførte forskning og utvikling, og fra 40 til 50 millioner kroner på bedriftenes samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner i SkatteFUNN-ordningen gjør denne mer gunstig for mellomstore og store bedrifter.

NHO mener imidlertid at en en heving av timesatsen fra dagens 600 kr ville hatt større effekt for å gjøre SkatteFUNN enda mer attraktiv.

Utdanning og kompetanse

 • Satser på kompetanse og kvalitet i barnehagene i 2017 og tidlig innsats for de som har behov for det i skolen.
 • Det foreslås å styrke satsingen på realfag med 30 millioner
 • Regjeringen foreslår å øke støtten til prosjektet Jenter og teknologi i regi av NHO
 • Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler endres i 2017 for å stimulere institusjonene til å arbeid mer med høyere kvalitet i utdanning og forskning, samt øke studiestedenes samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
 • øker bevilgningen til fagskolene
 • Savner midler til samfunnskontrakten for flere læreplasser. Når det ikke gis noen økning i lønnstilskuddet til lærlinger, forutsetter NHO at det i det minste tas høyde for inflasjonjustering. Vi mener fortsatt at tilskuddet må opp på linje med en elevplass i videregående opplæring.