Legger ned Svea/ Lunkefjell -nasjonen må bestemme seg for hva de vil med Svalbard

Svea/ Lunkefjell legges ned dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt. NHO er bekymret for hvilke konsekvenser det vil ha for næringslivet og lokalsamfunnet på Svalbard på lengere sikt.

#205

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Troms, Svalbard og Finnmark. Fotograf: Moment Studio

Publisert 12.10.17

NHO Arktis

NHO forholder seg til konklusjonen i statsbudsjettet om nedleggelsen Svea/ Lunkefjell i Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK), og ser betydningen av at det foreligger en endelig avklaring. Det jeg imidlertid etterspør er hva Norge vil med Svalbard, og forventer en tydeliggjøring av tiltak som vil sikre en bærekraftig næring- og samfunnsutvikling. I den sammenheng vil det være viktig å involvere både lokalstyret og næringslivet for å bidra til nødvendig infrastruktur, nærings- og forskningsaktivitet. sier regiondirektør Målfrid Baik.  

 Dette er forslaget

Regjeringen foreslår å avvikle kulldriften i Svea/Lunkefjell. Kulldriften skal opphøre på Svalbard fra 2018 og starte opprydning i området. Regjeringen foreslår å bevilge 141 millioner kroner til opprydning i 2018 og 43 millioner til dekning av pensjonskostnader i selskapet. I tillegg fremmes det forslag om fullmakt til å forplikte staten for inntil 500 millioner kroner over budsjettåret for gjennomføring av miljøtiltak (opprydning) I årets statsbudsjett gjør regjeringen også rede for sitt syn på den videre rollen for SNSK. Hovedvirksomheten til selskapet skal være drift av Gruve 7, virksomheten skal utøves i samsvar med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk og aktivitetene utover gruvedriften.

Store Norske har gjennom tidene den største enkeltvirksomhet på Svalbard. Utviklingen i kulldriften har vært av avgjørende betydning for utviklingen i samfunnet i Longyearbyen når det gjelder arbeidsplasser, befolkning, tjenesteproduksjon og annen næringsutvikling.

Regjeringens forslag gir ingen retning for fremtiden

Av Svalbardmeldingen 2016 bekreftet regjeringen at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast.  Svalbardpolitikken skal fortsatt være preget av kontinuitet og forutsigbarhet. En forutsigbar forvaltning av Svalbard i tråd med målene bidrar både til trygghet for befolkningen og til stabilitet og forutsigbarhet i regionen. Ett av hovedmålene i svalbardpolitikken er opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen. Baik etterlyser nå hvilken strategi og konkrete tiltak regjeringen legger til grunn for et fremtidig levedyktig Svalbard.

Lege og studentboliger -hvor er næringsutviklingen?

De eneste punktene i statsbudsjettet var dobbel sats for tilskudd til bygging av studentboliger på Svalbard og en vaktordning som vil gi Longyearbyen anestesilege. Hva med skredsikring, utvidelsen av forskningsparken og havnen? Og hvilke strategier har man for energiforsyningen som i dag er avhengig av kull.

NHO etterlyser en helthetlig plan for næringsutvikling. Det er utarbeidet to strategier for Svalbard det siste året: en for høyere utdanning og forskning og en for næring og innovasjon. Nå må disse sees i sammenheng og fremtidens næringsutvikling og lokalsamfunnet må sikres.