Styret i NHO Troms og Svalbards prioriteringer i statsbudsjettet 2015

Styret til NHO Troms og Svalbard har diskutert og prioritert 6 anliggender i statsbudsjettet som viktige rammebetingelser for NHO Troms og Svalbard å fremme og prioritere.

Publisert 28.10.14

NHO Arktis

  1. RDA: Provenytapet må komme næringslivet til gode krone for krone. Det handler om næringslivets evne til omstilling, fornying og skal stimulere til det framtidige næringslivet. Kompensasjonsbeløpets størrelse og styre/forvaltning blir ivaretatt på en optimal måte. Det vil si at styringsform av midlene må forankres, og at regional påvirkning av hvordan midlene skal forvaltes er vesentlig. Kompensasjonen må tilbakeføres krone for krone, og forvaltes på en måte som gir addisjonalitet (synergi/løser ut nye investeringer uttelling).
  2. Såkornfond i Nord, fondet er avkortet og Nord-Norge går glipp av en kapitaltilførsel på 2 mrd.
  3. Norge har sagt nei til jordobservasjonsprogrammet Copernicus, dette vil få konsekvenser for videre utviklingen av romindustri i Norge, Norges ledende rolle som havkoordinator i nordområdene står i fare fordi vi ikke lengre vil få tilgang på data.
  4. Studiesentrene i Troms må styrkes slik at næringslivet kan ha nærhet til strukturer som kan sørve kompetansebehov og utvikling.
  5. Reiselivssatsing må forsterkes, generisk markedsføring, og avskrivningsregler er viktige innsatsfaktorer som må styrkes
  6. Svalbard med næringsliv og lokalstyre må få forutsigbare rammebetingelser og forvaltning, samt en tilrettelegging for utvikling av samfunn og næringsliv.