Web info juss nr 2 2015 Advokat Juha Seppola, NHO Troms og Svalbard

Trekk i røykepenger

«Trekk i røykepenger» var overskriften i en artikkel i Nordlys nett den 21. mai 2015. Nordlys skriver videre om en arbeidstaker som ble forbannet for at arbeidsgiver hadde trukket henne i lønn for røykepauser. Det fremgår videre at arbeidstakeren vant en full sier over sin arbeidsgiver.

Publisert 26.05.15

NHO Arktis

Sitatene fra dommen må i høyden betegnes som noe upresis, og hvorvidt det er lurt av en arbeidstaker å gå slik ut mot sin tidligere arbeidsgiver er også diskutabelt.

Det medfører riktighet at arbeidsgiver ble dømt til å tilbakebetale beløpet og dekke noe av sakskostnadene.

Hovedspørsmålet i saken var om arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd om lønnstrekk kommer til anvendelse. Bestemmelsen slår fast at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i lønn og feriepenger utenom de tilfeller som er særskilt opplistet i bestemmelsen.

Retten slår fast at arbeidsmiljøloven § 14-15 ikke er til hinder for at arbeidsgiver foretar avkortning i lønn for fravær uten rett til lønn, forutsatt at lønnen utbetales etterskuddsvis slik at fraværet kan tas i betraktning før utbetalingen…»

I nevnte sak ble lønnstrekket for røykepausene gjennomført 31. mai 2014, som gjaldt lønnsutbetaling for 1. mai til 31. mai 2014. Nevnte trekk gjaldt for perioden 1. januar 2014 og frem til 31. mai 2014 og da til arbeid det tidligere var utbetalt lønn for.

Hadde arbeidsgiver foretatt lønnstrekk løpende for fravær uten rett til lønn, typisk røykepauser, ville neppe jubelen stått like høyt i taket hos vedkommende arbeidstaker.

Arbeidstakeren fikk i denne saken to tilbud om forlik fra sin tidligere arbeidsgiver, men avslo disse. Begrunnelsen for avslaget var at saksomkostningene på det tidspunkt oversteg lønnstrekket. Dette er også i høyden noe upresist. Det antas at arbeidstaker i slike saker kun betaler en kontingent til sin fagforening Handel og Kontor. Sistnevnte stiller da med egen advokat i slike saker og det er således fagforeningen som mest sannsynlig bærer utgiftene på vegne av sitt medlem. Nevnte fagforening prosederte hardt på at arbeidsgiver skulle dekke samtlige av fagforeningens timer, men fikk ikke medhold i dette. Noe av årsaken til dette var at arbeidsgiver hadde forsøkt å løse saken tidligere med tilbakebetaling av lønnstrekket ilagt renter, og med tillegg av gebyrer betalt til retten.

Oppsummert

Arbeidsmiljøloven § 14-15 er ikke til hinder for å foreta reduksjon i lønn til en arbeidstaker for fravær uten rett til lønn dersom lønnen utbetales etterskuddsvis, og fraværet tas i betraktning før lønnsutbetalingen.