«Troms har landets største udekkede kompetansebehov!»

NHOs kompetansebarometer 2017 er klart og tallene er tydelige: nærmere 7 av 10 av NHOs bedrifter i Troms har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov.

menneske

Også byggebransjen melder om stort behov for kompetanse Fotograf: Charlotte Lindquister

Publisert 28.08.17

NHO Arktis

Det er størst etterspørsel etter fagarbeidere og fagskolekandidater. Undersøkelsen viser også at etterspørselen etter fagkompetanse øker til tross for økt digitalisering i arbeidslivet.

Det er størst behov for fagarbeidere innen elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg og anlegg.

-  Derfor er vi svært glade for å se at yrkesfag er populært blant ungdom i Troms. Skolen er næringslivets viktigste leverandør, sier regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Målfrid Baik.

Mangel på kompetent arbeidskraft får konsekvenser

NHOs økonomibarometer for 2. kvartal i år viser en økende markedsoptimisme blant Tromsbedrifter. Verdipotensialet innen eksportnæringen er stort, spesielt innen sjømat, energi og mineraler. I tillegg kan reiselivet vise til god vekst. Det er derfor bekymringsverdig at bedriftene samtididig opplever at de har et stort udekket kompetansebehov.  

På landsbasis svarer 40 prosent av bedriftene med et udekket kompetansebehov, at de har tapt kunder eller markedsandeler. Rundt 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. 

- En av de beste måtene å rekruttere kompetente fagarbeidere på er å utdanne dem selv, sier Baik. Det å ta inn lærlinger i bedriften er en effektiv strategi for å sikre seg gode fagarbeidere i fremtiden. Det vil samtidig styrke deres fremtidige konkurransekraft med tanke på lærlingeklausul i offentlig innkjøp.

 Baik trekker fram at Kompetansebarometeret for første gang har undersøkt hvordan digitalisering og automatisering påvirker bedriftens kompetansebehov. Bedriftene melder om et behov for endret kompetanse innenfor håndverksfag, ingeniør- og tekniske fag. Nærmere 60 prosent av medlemsbedriftene har, eller planlegger digitalisering og automatisering av prosesser og arbeidsoppgaver.

Det stiller krav til skolene om gode utstyrsparker i videregående opplæring og NHO mener skoleeiere i mye større grad må prioritere dette. Dessverre møter dagens elever ofte utdatert utstyr og gammelt materiell. Det er viktig at skolen holder tritt med teknologiutviklingen som skjer svært raskt i næringslivet, understreker Baik.

 Dette er kompetansebarometeret:  

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. (NHOs medlemsmasse dekker ca. 20 prosent av de sysselsatte i Norge)
  • Gjennomført av NIFU mai 2017 
  • 5 557 bedrifter har svart   
  • En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse 
  • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje 
  • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg
  • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring. 
  • Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet "de neste fem årene"