Web info juss nr 3 2014

Arbeidsrett, ferieloven, skatteoppgjøret

Publisert 30.06.14

Troms og Svalbard

Feil i skatteoppgjøret

Mange har allerede fått skatteoppgjøret sitt, men glemte du i gledesrusen for eksempel å sjekke om du fikk godkjent alle fradrag? Om du fikk restskatt, så kan det hende denne er større enn den trenger å være.

Skattekontoret har i utgangspunktet plikt til å varsle deg om de endrer din ligning. Denne varslingsplikten gjelder ikke dersom endringen går ut på å sette ned eller stryke fradragsposter med i alt ikke over 20.000 kroner. Men i en travel hverdag kan det likevel hende at Skattekontoret ikke rekker å varsle, og da er det du som må ta denne egenkontrollen av ditt eget skatteoppgjør.

Skulle det være slik at dine fradragsposter er blitt strøket uten at Skattekontoret har varslet, eller at du rett og slett er uenig med Skattekontorets vurdering, må du klage på ligningen. Klagen på ligningen må som hovedregel leveres innen 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg, likevel slik at denne fristen utløpet tidligst 10. august.

Dersom Skattekontoret hadde plikt etter ligningsloven til å varsle deg, og du ikke ha mottatt slikt varsel, er klagefristen 3 uker etter at du ble klar over endringen.

NHO Troms og Svalbard kan bistå sine medlemmer (innenfor kapasitetens grenser) med klage på ligningen.

Endringer i ferieloven

De feste har sikkert fått med seg at fra 1. juli 2014 trer endringer i ferieloven i kraft. Disse endringene dreier seg i hovedsak om en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom, samt at dagens mulighet for å kreve økonomisk kompensasjon fremfor senere ferieavvikling i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon oppheves.

Ferieloven § 9 blir endret slik at arbeidstaker ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien, kan kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag (tidligere sjette). Uførheten må fortsatt dokumenteres med legeerklæring.

Merk også at ferieloven § 5 nr. 2 endres hva angår 60-åringers rett til en ekstra ferieuke. Tidligere gjaldt denne retten for de som fyller 60 år før 1. september. Endringen innebærer at retten til ekstra ferie nå skal gjelde alle arbeidstakere fra og med det kalenderåret de fyller 60 år.

Arbeidsrett

Det snubles en god del blant våre medlemsbedrifter hva angår formalia rundt oppsigelser. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal følge en rekke saksbehandlingsregler dersom en arbeidstaker skal sies opp. Konsekvensene av brudd på disse reglene er normalt at oppsigelsen blir ugyldig og kan bli kostbar.

I tillegg til nevnte saksbehandlingsregler er det et krav til at oppsigelsen skal være "saklig begrunnet". Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Hvilke omstendigheter som danner grunnlag for en gyldig oppsigelse av en arbeidstaker med grunnlag i for eksempel arbeidstakerens forhold, kan ikke angis uttømmende. Det skal foretas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Normalt vil for eksempel tyveri være grunnlag for en oppsigelse, men dette er ikke mer enn et utgangspunkt. Illustrerende er her Frostating lagmannsrett sin kjennelse av 17.03.2014 som gjaldt spørsmålet om en oppsigelse av en arbeidstaker var saklig begrunnet når vedkommende hadde stjålet 4 liter diesel. Det ble krevd kvalifisert sannsynlighetsovervekt pga. anklagens belastende karakter. Beviskravet var oppfylt – konkret vurdering. Retten kom til at oppsigelsen var usaklig. Det ble i begrunnelsen lagt noe vekt på at tyveriet gjaldt beskjeden verdi – 4 liter diesel til verdi 40 kroner. Retten la større vekt på langt ansettelsesforhold uten anmerkninger og på arbeidstakers vansker med å få nytt arbeid på stedet pga alder og helsesituasjon, og bedriftens størrelse og omplasseringsmuligheter.

Ta kontakt med NHO Troms og Svalbard i forkant av slike prosesser. Vi kan bistå våre medlemmer med rådgivning, maler til protokoller, direkte bistand i selve prosessen mm.