IOA

Prosjekter

IOA - Innovative offentlige anskaffelser Troms & Svalbard

Publisert 03.11.13

NHO Arktis

Prosjektet skal bidra til bedre offentlige anskaffelsesprosesser som skal føre til mer innovasjon i bedriftene. Detet er et regionalt program som en del av et nasjonalt program for leverandørutvikling. Hovedaktivitetene vil være å iverksette lokale pilotprosjekter og gjennom dem få til gode prosesser for innkjøp som involverer offentlige (innkjøpere), bedrifter, kunder/brukere og forsknings- og utviklingsaktører. Prosjektet vil være en pådriver/fasilitator mellom aktørene, som skal bidra til god informasjonsflyt og kompetansebygging mellom aktørene.

Det er Troms fylkeskommune og NHO som finansierer prosjektet. I styret sitter Marianne Stokkereit Aasen, Birger Haugland, Nils Kristian Sørheim Nilsen og Steinar Nordheim Storelv. Prosjektleder er Ann-Kristin Edvardsen. 

En sentral oppgave i det nasjonale programmet er å stimulere til etablering av regionale Leverandørutviklingsprogram og lokale pilotprosjekter. På grunnlag av dette ønsker NHO Troms & SValbard å knytte seg til det nasjonale programmet ved å etablere et regionalt program for leverandørutvikling. Det er etablert en arbeidsdeling mellom nasjonalt og regionalt nivå, hvor det nasjonale programmet utvikler verktøy og metoder i innovative offentlige anskaffelser og tilrettelegger materiell og kompetansebyggende tiltak på området. I tillegg har det nasjonale programmet overordnet oppfølgings evalueringsansvar for 40 pilotprosjekter lokalisert rundt om i Norge. Regionale program/prosjekter har det operative ansvaret for leverandørutviklings-aktivitetene i sin region. Eksempler på oppgaver er gjennomføring av kompetansebyggende tiltak, aktiviteter rundt regionale anskaffelser, regional leverandørkonferanse, samt å skape engasjement rundt pilotprosjektenes dialogaktiviteter i samarbeid med nasjonalt program. 

Målgruppen for prosjektet er offentlige innkjøpere i stat, kommunene og fylkeskommunen, leverandører og bedrifter samt forsknings- og innovasjonsaktører i regionen. 

Prosjektmål
Det overordnende målet for prosjektet er økt innovasjon hos regionale bedrifter, bl.a. gjennom økt bruk av FoU. Prosjektet skal bidra til å øke innovasjonen i offentlige anskaffelser i regionen ved å mobilisere innkjøpere, leverandører, FoU-miljøer og brukere (kunder)gjennom kompetansebygging og gjennomføring av innovative anskaffelsesprosesser. Dette vil bidra til:

1. Bedre offentlig sektor
Krevende, men samhandlende kunder - bedre løsninger.

2. Bedre bedrifter
Innovative konkurransedyktige leverandører.

3. Innovativ region
Attraktiv og nyskapende bo- og næringsregion.

Kontakt oss