Region

Nord-Norge er en av landsdelene som har det største potensialet for vekst i årene fremover, og tyngdepunktet for verdiskaping forskyves nordover. For fylket og Svalbard vil det dermed være avgjørende å legge til rette for at ressursene kan utvikles, og samtidig gi ringvirkninger for næringslivet i nord.

Publisert 03.11.13

NHO Arktis

Store muligheter for næringslivet i Troms & Svalbard

Styrke forutsetningene for næringslivet - kompetanse og infrastruktur

Flere næringer er avhengig av tilgang på kompetent arbeidskraft for å ta ut sitt potensial. NHO Troms & Svalbard er opptatt av at det er kvalitet og relevans i den utdanningen som tilbys. Videre støtter vi opp om tiltak for lærlingeplasser og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Flere av næringene med størst potensial er avhengig av dyktige ingeniører. NHO Troms & Svalbard mener derfor det er avgjørende at utdannings- og forskningssektoren i Nord-Norge utvikler seg gjennom et samarbeid for å styrke sitt tilbud og for å rekruttere lokal, nasjonal og internasjonal arbeidskraft til næringslivet.

NHO Troms & Svalbard jobber også for et større mangfold i næringslivet. Ved å styrke kvinners deltakelse i næringsliv og bedrifters styre. Ved å aktivt drive talentmobilisering av høyt utdannede med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Dette vil være viktige bidrag til å dekke ovennevnte behov for kompetent arbeidskraft.

God infrastruktur for samferdsel er en forutsetning for næringsutviklingen i Troms. NHO er en aktiv medspiller i Vegforum nord som er et samarbeidstiltak for næringsliv og politikere for å komme frem til felles prioriteringer. Deres innspill har derfor stor samlet tyngde, som vi stiller oss bak. NHO Troms & Svalbard er også aktive støttespillere for videre utbygging av havner i fylket. Vi er positive til utredning med tanke på eventuell utbygging av jernbane i nord. Jernbane til Troms betinger at den estimerte godstransporten er av tilstrekkelig betydning som grunnlag for en slik utbygging. Det perspektivet som fremmes bl.a. i Nordområdeutredningen som innspill til NTP, hvor man ser utvikling og muligheter i hele Barentsregionen under ett, er etter vår mening svært positivt. Det er ventelig stort potensial i å se mulighetene for økt utbygging øst-vest, og å se sammenhengen mellom de ulike ressursene, som mineraler i Nord-Sverige og Nord-Finland og kobling mot energiressursene i Nord-Norge.

Energi
Delelinjeavtalen med Russland har medført nye rammer for Petroleumsnæringen i nord. I løpet av kommende planperiode vil vi vite hvor stort potensialet vil være for økt utvinning i dette området. Samtidig vil det nye Skrugard-feltet gi nye muligheter, og kan også være det første skrittet mot nye store funn i Barentshavet. NHO Troms & Svalbard er positive til signalene fra regjeringen om å forlenge dagens gassrør nordover til Barentshavet, og om bruk av gass til industriproduksjon innenlands.

NHO Troms & Svalbard arbeider for at petroleumsaktiviteten skal gi ringvirkninger, også for andre næringer. Vi vil fremme utviklingen av en offshore leverandørindustri, og økt aktivitet hos underleverandører i fylket. Dette gjelder også for leverandører innen overvåkning og beredskap.

NHO Troms & Svalbard ønsker i likhet med NHO Nordland og NHO Finnmark også en konsekvensutredning om petroleumsutvinning i Lofoten og Vesterålen, og mener dagens kunnskapsinnhenting må utgjøre grunnlaget for en videre prosess mot dette.

Samtidig er det en rekke positive initiativer innen fornybar energi i Troms. NHO Troms & Svalbard ønsker at det utarbeides en egen planstrategi for energi i Troms, slik man bl.a. har gjort i Nordland og Finnmark. Denne bør omfatte utnyttelse av de vann- og vindkraftprosjektene som allerede foreligger.

Samtidig er fortsatt nettkapasiteten nordover en flaskehals. Det er avgjørende at det fortsatt er fokus på dette fra fylket og næringslivets side, selv om det foreligger konkrete utbyggingsplaner for nærmere 20 mrd kr. fra Sattnett og Statkraft sin side. En realisering av disse planene vil gi positive effekter på en rekke områder, som økt energiproduksjon, industriutvikling samt lokal næringsutvikling i bygg-, elektro- og anleggsbransjen.

Det anslås at det finnes store mineralforekomster som kan utnyttes i Nord-Norge. Det er positivt at Troms fylke har tatt initiativ for en forsterket kartlegging av disse ressursene, som kommer i tilegg til det arbeides som gjøres nasjonalt. En videre utvikling vil være avhengig av nevnte kraftproduksjon, samt kapital og tilgang på kompetent arbeidskraft.

Marine næringer
Fiskerinæringen opplever stadig nye rekorder, både når det gjelder fangst og eksport. Dette må ikke være et hinder for innovasjon og utvikling i næringen, som bl.a. utnyttelse av fiskeavskjær/avfall. En fortsatt bærekraftig forvaltning vil legge grunnlaget for videre vekst.

Det er tett samarbeid mellom fiskerinæringen og marin bioteknologi. Det har pågått en styrking av klyngen av forskning og bedrifter i fylket, ikke minst ved hjelp av RDA midler og aktiv politisk støtte, som opprettelsen av Barents Bio Centre. Marin bioprospektering er en del av næringen som gis stort potensial, og kan sørge for en økt vekst i næringen. Det vil være viktig med fortsatt fokus og støtte til næringen for å ta ut potensialet.

Oppdrettsnæringen opplever også sterk vekst, og ser nordover etter nye arealer. De er også avhengige av nye lokaliteter. Det bør derfor legges til rette for en slik vekst gjennom å legge til rette for næringens behov.

En del av det store bildet
Utviklingen i nordområdene er av stor nasjonal og internasjonal betydning. Den internasjonale interesse om Nordområdene er økende. Både USA, Russland, Finland og Danmark har nylig lansert egne arktiske strategier, og Sverige er i ferd med å utvikle sin. EU har siden 2008 arbeidet med det som kan bli en samlet arktisk politikk for Nordområdene. Samtidig har Arktisk råd vedtatt å legge sitt permanente sekretariat til Tromsø. Dette underbygger Tromsø sin sentrale posisjon i Nordområdene. Til nå har regjeringens Nordområdestrategi særlig styrket forskningsmiljøene i Tromsø, ikke minst ved Framsenteret. NHO ønsker å legge til rette for at hele regionens næringsliv får ta del i verdiskapingen som en følge av den økte aktiviteten i nordområdene, gjennom å fremme samarbeid og klyngedannelser, relevante arenaer og kompetanse.

Det er for tiden stor usikkerhet om utviklingen av internasjonal økonomi. For Troms og Nordområdene sin del, vil et stigende behov etter regionens ressurser være en viktig driver fir næringslivet i mange år fremover.