Samarbeid gav medlemsgevinst

Medlemsbedriften Relacom har nylig kapret to konktrakter i velferdsteknologi-markedet, takket være samarbeidet mellom Norsk Teknologi og NHO/KS-prosjektet Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Tore André Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling, og Vigdis Sværen, Norsk Teknologi

Publisert 04.03.14

Trøndelag, Leverandørutvikling

- Vår bransje bruker mye ressurser på å tilrettelegge for medlemmene i det nye markedet for velferdsteknologi, og bransjen har mye å bidra med på dette feltet, sier fagsjef for næringspolitikk i Norsk Teknologi, Vigdis Sværen. Hun viser til at installatørene lenge har arbeidet med ulike alarm- og varslingssystemer, og ser at det trengs fornyelse. - Behovet for å tenke nytt i kommunal omsorg er stort, ikke minst fordi antallet pleietrengende mennesker øker mer enn tilgangen på personell. Da må enklere oppgaver løses ved teknologi, slik at pleiepersonalet kan konsentrere seg om sine primæroppgaver, sier hun.

Et svært nyttig program
- Vi har hatt god nytte av å arbeide tett med leverandørutviklingsprogrammet, sier Sværen. - Programmet bidrar til å skape nøytrale møteplasser der kommunene kan invitere bedrifter til å fortelle om sine løsninger før de går til anskaffelse. Ved disse anledningene får bedriftene nærmere rede på hva kommunene egentlig trenger, samtidig som kommunene får bedre oversikt over markedet. Uten slike møteplasser er det krevende for våre medlemmer å nå fram til kommunene, understreker Sværen, som også representerer sin landsforening i NHOs helse- og velferdsforum.

- Poenget er å tenke helhetlig, å integrere teknologi og omsorgstjenester, sier hun, og oppfordrer andre bransjer til å engasjere seg i løsninger velegnet for dette store, kommende markedet. Det er flere NHO-bransjer som har noe å hente her, sier Sværen.

Hun viser videre til at det er svært positivt og oppmuntrende for hele bransjen at Relacom, medlem av Norsk Teknologi, kapret kontraktene i to pilotprosjekter i Skien og Verdal.

Relacom kapret kontrakter
Det hadde seg nemlig slik at kommunene Verdal og Skien begge skulle ha velferdsteknologiske løsninger for beboere og ansatte på sykehjem omtrent samtidig. Skien var et halvt år før Verdal i anbudsprosessen. Skien skulle bygge nytt, Verdal rehabilitere. Begge prosjektene var piloter i leverandørutviklingsprogrammet, der dialog med markedet i forkant av selve anbudskonkurransen står sentralt. Likeså bruk av funksjonskrav.  Begge kommunene hadde dialogkonferanser forut for konkurransen. I tillegg hadde interesserte leverandører mulighet til å spille inn overordnede forslag og på bakgrunn av dette ha en-til-en-møter. Dette er kjernen i programmets smartere innkjøp-metode. Relacom vant begge konkurransene.

- Gjør som Norsk Teknologi
Prosjektleder Tore André Sines i leverandørutviklingsprogrammet forteller at de nå har 32 pilotprosjekter i gang, hvorav to innenfor området velferdsteknologi på sykehjem.

- Det er interessant å høre at Relacom har vunnet frem i pilotprosjektene Verdal og Skien. Norsk Teknologi har systematisk formidlet informasjon om møteplasser i programmets regi. Foreningen ser åpenbart møteplassene som spennende arenaer for næringsutvikling og innovasjon, sier Sines, som oppfordrer alle lands- og bransjeforeninger i NHO-fellesskapet til å se mulighetene som skapes gjennom disse møteplassene.