-Det offentlige må bli bedre

Offentlig sektor har for lite kunnskap om anskaffelserog anbud og det er problematisk for næringslivet, mener NHO. Nå vil de undersøke kunnskapsnivået skriver Trønder-Avisa 1.oktober,

Publisert 05.10.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

NHO Trøndelag, gjennom Regionalt program for leverandørutvikling, sender i dag ut en undersøkelse blant offentlig sektor i begge trøndelagsfylkene, som skal kartlegge bruken av leverandørdialog i offentlige anskaffelser, og hvor mye innovasjon blir vektlagt i anskaffelser. Leverandørdialog er en god måte å være i kontakt med leverandørene / næringslivet på i forkant av en offentlig anbudskonkurranse, for å skaffe seg oversikt over markedet og hva som finnes / ikke finnes og hva som er mulig / ikke mulig. I dialogen kan den offentlige oppdragsgiver få innspill og tilbakemeldinger fra leverandørene på hva som er hensiktsmessig når konkurransen skal gjennomføres. Dette blir det mer treffsikre innkjøp av, og tilrettelegging for nye løsninger og innovasjoner er også betraktelig mye mer tilstede.

 

Journalist Erik Waatland i Trønder-Avisa skriver følgende:

De siste to årene har NHO jobbet med å forbedre dialogen mellom bedrifter, kommuner og fylkeskommunen når det kommer til offentlige anskaffelser. – Problemet er at det snakkes for lite sammen i forkant av anbudsprosessene, sier prosjektleder Hilde Sætertrø i NHO Trøndelag. De vil nå gjennomføre en undersøkelse denne og neste uke for å finne ut hvor mye bestillerkompetanse som finnes i det offentlige. Klager fra bedriftene Årsaken til at organisasjonen ønsker å ettergå det offentlige, er at bedriftene sier i økende grad at motparten kan for lite om regelverket. – Loven sier at det er ikke noe problem at bedrifter tar kontakt med dem som gir ut anbudet for å få vite detaljer om bestillingen som kommer. Men mange i offentlig sektor er livredde for å snakke med næringslivet i forkant, fordi de ikke vet at det er lov, sier Sætertrø. Hun får støtte fra markedssjef Per Ove Kjesbu i Relacom nordvest. Hans erfaringer tilsier at det er et forbedringspotensial til stede. – Vi har vært borti hele spekteret – fra de mest rigide til mer åpne. Det blir problematisk for oss når det offentlige stiller store krav, uten egentlig å være helt klar over hva de ønsker av varer og tjenester. Det må være rom for dialog i forkant – kun da kan vi levere det de egentlig etterspør, sier Kjesbu.

Han påpeker at det i de fleste tilfeller går greit, men at det finnes mange eksempler der bransjen trenger større fleksibilitet. – Ofte er det mangel på kunnskap om regelverk hos de offentlige ansatte som fører til problemene. Enkelte blir veldig opphengt i forskrifter og regelverk og er redde for å gjøre feil. Det vanskeliggjør dialogen med leverandørene. I anbudsreglementet står det at en innkjøper i for eksempel en kommune ikke får gjøre noe som er konkurransevridende. Det er akkurat dette NHO nå forsøker å gjøre noe med, sier Sætertrø. – De siste to årene har vi skolert gjennom vårt leverandørutviklingsprogram. Gjennom dette har vi fått et godt innblikk i kompetansen til offentlige institusjoner som bestiller. Vi får høre fra bedriftene at det er mye rart som kommer ut gjennom anbudsdokumenter. Det kunne vært unngått med bedre dialog, sier hun.

Innkjøpssjef Roar Pedersen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er tilknyttet et nasjonalt program for å få til bedre samhandling mellom næringslivet og offentlig sektor. Han innrømmer at de kan bli bedre til det NHO nå etterspør. – Hvis jeg ser på situasjonen i egen organisasjon, så ser jeg at vi har store muligheter for forbedring. Vi har absolutt noe å strekke oss etter og har generelt mye å hente på å jobbe annerledes opp mot næringslivet, sier Pedersen. Han mener det blir viktigere framover for det offentlige å skaffe seg kunnskap i forkant av anbudsprosessene. – Det er positivt for begge parter. Vi har så vidt begynt å føre dialog med næringslivet i stadig flere anskaffelsesprosesser og det høster vi gevinster på. Det fører til at flere leverer gode tilbud, samtidig som vi får sjekket ut når vi er i tvil om hvordan våre behov kan løses, sier Pedersen.

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788