2,4 prosent arbeidsledighet i Sør-Trøndelag

Ved utgangen av juni er det nesten 4 000 ledige i Sør-Trøndelag. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en økning i ledigheten på 14 prosent fra samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,7 prosent.

Publisert 27.06.14

Trøndelag

 

 

 

 

 

 

Vi vil følge situasjonen nøye i tiden som kommer. Sør Trøndelag ligger normalt under landsgjennomsnittet og det jobbes godt fra NAV og næringslivet for å holde ledighetsnivået nede. Dersom vi ser en tendens som fortsetter etter sommeren er det grunn til å diskutere hvordan tiltakene innrettes, sier Regiondirektør Merethe Storødegård.

Selv om ledigheten øker i fylket ligger Sør-Trøndelag under snittet for landet. Ledigheten øker noe mer for menn enn for kvinner. Blant menn gjelder dette spesielt innenfor ingeniør- og ikt-fag med 53 prosent og innenfor bygg og anlegg med 37 prosent. Også blant kvinner er det økende ledighet innenfor ingeniør- og ikt-fag (44 prosent) samt innenfor undervisning. – Vi ser at det er utlyst færre nye stillinger hittil i år. Dette gjelder spesielt yrker innenfor ingeniør- og ikt-fag, helse, pleie og omsorg samt bygg og anlegg, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Færre på arbeidsmarkedstiltak

Samtidig som ledigheten øker, ser vi en nedgang i antall arbeidssøkere på tiltak. Ved utgangen av juni var 425 personer i fylket i et arbeidsrettet tiltak. Dette er 188 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 0,3 prosent av arbeidsstyrken. – Noe av økningen i ledighet kan forklares med færre deltakere i arbeidsmarkedstiltak. I tråd med politiske føringer har vi dreid tiltaksbruken mot personer som står lenger fra arbeidslivet, og som ikke står som arbeidsledige, sier Wigum.

 Store variasjoner mellom kommunene

Ved utgangen av juni er Roan kommunen som har lavest ledighet i fylket. Under en prosent av arbeidsstyrken er uten jobb. Rennebu og Åfjord har en ledighet på 1,3 prosent. Tolv av fylkets kommuner har en ledighet under to prosent. Høyest ledighet finner vi Rissa med 4,6 prosent. Kommunen har en kraftig økning i ledighet på 123 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette har sammenheng med oppsigelser ved Bergen Group og tilhørende underleverandører. I Trondheim er ledigheten på 2,5 prosent og vel 2 500 personer står nå uten jobb. Dette er en økning på 316 personer fra i fjor.