Dårlige utsikter, men tegn på økte investeringer

NHOs økonomibarometer viser at markedsutsiktene fremover er tydelige negative slik de var under finanskrisen. Til tross for dette kan det være forsiktige tegn til økte investeringer, og i Trøndelag er markedssituasjonen noe bedre enn i resten av landet

Publisert 23.09.15

Trøndelag

NHOs kvartalsrapport, september 2015

Nedturen i oljesektoren påvirker framtidsutsiktene i NHO-bedriftene i stadig mer negativ retning.  Det viser NHOs kvartalsrapport som bygger på rapporter fra rundt 2 400 bedrifter over hele landet.  Samtidig tyder NHOs investeringsindeks på at bedriftene kan ha blitt litt mindre negative til å satse.   At utsiktene er svært mørke, samtidig som bedriftene igjen vurderer å investere, kan være typisk for en situasjon som er under endring.  Men noen bred og markert bedring for investeringene ser vi ennå ikke.  Bedriftene oppgir færre viktige hindre for at investeringsoppgang skal skje. Det kostnadsmessige er på plass, mangelen på kompetent arbeidskraft er klart mindre viktig. Bedre markeder vil dermed trolig utløse mer investeringer i næringsvirksomhet.  Også investeringstellingen fra SSB kan tyde på en liten oppgang i industriinvesteringene i 2016.

Under denne oljenedturen har viktige motkrefter hindret en tydelig nedgang i norsk økonomi.  Svekket norsk krone har gitt vekst i eksport og reiseliv og husholdningenes forbruk og boliginvesteringer har fortsatt å utvikle seg rimelig bra.  Men både valutakurs og husholdningenes gjeld representerer viktige risikofaktorer som kan svekke økonomien.  Dette stiller strenge krav til rentepolitikken framover.

Arbeidsledigheten øker, men det synes å være mye ledighet som følge av bytte av jobb for grupper som er etablert i arbeidsmarkedet. Imidlertid er det en økning av unge personer utenfor arbeidsmarkedet med nedsatt arbeidsevne.

NHOs kvartalsrapport, september 2015

Høstens statsbudsjett blir viktig

  1. Bruken av oljepenger på budsjettet er allerede nå i 2015 forholdsvis ekspansiv etter sterk utgiftsvekst gjennom flere år. 2016-budsjettet bør ikke fravike fra banen som nå ligger inne. Det er særlig to grunner til dette: 1)Omstillingene trenger tid for å virke i økonomien og ressursene i form av arbeidskraft og kapital må få tid til å flytte på seg., og 2) for sterk utgiftsvekst kan føre til forventinger om snarlig renteøkning og dermed sterke valutakurs igjen.
  2. Den svake investeringsutviklingen i fastlandsnæringene må motvirkes gjennom god økonomisk politikk og en skattereform som peker i riktig retning for norsk næringsliv. Forutsigbarhet og ro rundt skattereformen vil være avgjørende for næringslivets tillit til den økonomisk poltikken og rammebetingelser generelt i Norge.
  3. God flyt i arbeidsmarkedet med effektive formidlingssystemer for alle typer arbeidskraft blir svært viktig i tiden framover. Fagopplæringspolitikken og arbeidsmarkedstiltak kan spille en avgjørende rolle.
  4. Infrastruktursatsingen har vært gode de senere årene både for aktivitetsnivået i økonomien og langsiktige vekstevne i økonomien. Det bør følges opp i 2016 igjen.