Det trønderske og norske potensialet

Et skifte fra bruk av fossile til fornybare råstoff er en forutsetning for lavutslippssamfunnet. Vi må over fra en "bruk-og-kast"-økonomi til en gjenbruks- og bioøkonomi med redusert klimaspor. Norge og særlig trøndelagsregionen, har svært gode forutsetninger for en bærekraftig industriell produksjon av mat, fôr og produkter til en økende global befolkning.

Solen skinner gjennom furuskog

Fotograf: Istockphoto

Publisert 22.06.16

Trøndelag

Denne kronikken er signert fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag, Jon Uthus, og sto på trykk i Trønder-Avisa 22.juni 2016.

Lavere energibruk og bedre utnyttelse av alt er avgjørende for økt velferd til en stadig økende befolkning. Det norske potensialet for omstilling og vekst ligger i en fremvoksende bioøkonomi hvor næringslivet baserer seg på biologisk fornybare ressurser som konverteres til mat, fôr, kjemikalier, materialer, bioenergi, biofarma etc.

En bedre utnyttelse og gjenbruk av råstoffer danner grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri i Norge. Vi har råvarene, energien, teknologien og kompetansen. I tillegg har vi en kultur for samhandling og en sterk finansiell posisjon.

Når rester fra én produksjonsprosess inngår som råstoff og grunnlagsmaterialer i en ny, dannes lønnsomme verdikjeder. Først i kjeden er sikker matproduksjon, så fôr og biomaterialer og til slutt energi eller gjødsel. Slik utnyttes alt råstoff med minimalt klimaspor, lønnsomme bedrifter som selger bearbeidede varer og tjenester basert på biomasse etableres og flere arbeidsplasser over hele landet skapes.

Norge har store naturgitte fortrinn. Selv med begrensede landbruksarealer, er norsk landbruk viktig som råvareprodusent til matindustrien, og spiller en stor rolle både som arbeidsgiver og verdiskaper i det norske samfunnet. Fiskeri, havbruk, skog og treforedlingsindustri har enorme uutnyttede ressurser, inklusive uutnyttet bifangst og restråstoff. All denne biomassen gir et betydelig potensial for økt verdiskaping i produksjon av ingredienser til fôr- og matindustrien, og til biomaterialer, helse- og farmasøytiske produkter samt bioenergi. Sett fra et råvareperspektiv og med et stort og voksende hjemmemarked for fôr til oppdrettsfisk, er det således et svært godt grunnlag for en nasjonal satsing innen bioøkonomi.

Trøndelag, som en ledende landbruks- og havbruksregion i Norge, har noen opplagte potensialer i denne sammenhengen. I følge Næringslivets økonomibarometer 2016 kommer 17,5 prosent av all verdiskaping i Trøndelag fra de industrielle næringene, og sjømatnæringen utgjør nå hele 56 prosent av den trønderske eksporten. Vi har også internasjonalt ledende teknologimiljøer og en voksende leverandørindustri til havbruksnæringene. Når vi ser dette i sammenheng med en betydelig trønderske landbruksnæring så sier det seg selv at trøndelag har de beste forutsetningene for å sikre en bærekraftig matproduksjon, og at alt ligger til rette for at vi også kan ta en nasjonal posisjon i forhold til bioøkonomi.

Flere forhold må på plass for å lykkes med en nasjonal industri basert på bioøkonomien. Det må først og fremst etableres en klar visjon om å skape en ny, bærekraftig og høyteknologisk industri basert på våre naturgitte bioressurser. Skal en så oppfylle visjonen må flere viktige faktorer som utvikles i samspill. Norge må ha et næringsliv som ser økonomiske muligheter i et grønt skifte og bioøkonomien, hvor teknologi og kompetanse for å løse komplekse produksjonsutfordringer er det norske konkurransefortrinnet. Næringslivet må sikres forutsigbare rammebetingelser i en nasjonal satsing på bioøkonomien.

Dette må følges opp av det offentlige virkemiddelapparatet ved Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og ENOVA, slik at både nye og etablerte bedrifter har økonomiske- og skattemessige insentiver for å satse. Politikere og myndighetene må satse og investere over tid på næringsrelevant kompetanse, slik at utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøene kan initiere langsiktig kunnskaps- og forretningsutvikling med forutsigbare rammebetingelser. Politikernes første mulighet i nær fremtid er Regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for bioøkonomi og den kommende industrimeldingen.

Kontakt oss