Et arbeidsliv i endring

Vi står foran de største endringene siden den industrielle revolusjonen. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen kommer til NHO Trøndelags årskonferanse for å snakke om mulighetene i fremtidens arbeidsliv

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen kommer til NHO Trøndelags årskonferanse mandag 18. april. Foto: Norsk Industri

Publisert 09.03.16

Trøndelag

Stein Lier-Hansen er en av innlederne på NHO Trøndelags årskonferanse mandag 18. april.

Påmelding til NHO Trøndelags årskonferanseEn ny bølge av teknologiske endringer skyller inn over oss. I årene som kommer vil farten på digitalisering og automatisering øke. Teknologi vil kunne erstatte menneskelig arbeidskraft i yrker hvor dette så langt har vært utenkelig.  Samtidig skaper dette nye arbeidsplasser og yrker på områder det ikke har vært mulig å forutse.

Hvilke jobber forsvinner?

Historisk har innføring av ny teknologi gitt oss økt velferd. Selv om noen jobber har forsvunnet, har andre blitt skapt.

Men denne gangen er det annerledes, mener flere: Utviklingen går nå så raskt at mange jobber vil forsvinne. Beregninger utført ved forskningsinstituttet Oxford Martin School kommer med dramatiske spådommer om hvordan moderne teknologi vil kunne erstatte mennesker i en rekke jobber.

  • Om lag 47 prosent av alle jobber i dagens USA har høy sannsynlighet for å bli automatisert bort i løpet av 20 år (Frey og Osborne, 2013).
  • Tilsvarende tall for Norge er 33 prosent (SSB).

Alle jobber blir berørt

Teknologiendringer vil berøre alle sektorer og yrker i tiden som kommer. Også arbeidstakere med høy utdanning vil oppleve at teknologien overtar arbeidsoppgavene deres. Våren 2015 meldte Meteorologisk institutt at et 20-talls årsverk ville forsvinne og at mange høyt utdannede meteorologer ville miste jobben. Innføring av ny teknologi som endret meteorologenes oppgaver ble oppgitt som en av årsakene.

I det store bildet er det imidlertid særlig jobber uten krav til formell utdanning forskerne mener vil bli erstattet av teknologi. Statistisk sentralbyrå anslår at vi i 2030 vil ha et overskudd på 147 000 personer med fullført grunnskole som høyeste utdannelse.

Mot et todelt arbeidsmarked

Den nye teknologiske utviklingen gir vinnere og tapere.

  • Der teknologien tidligere bidro til at økt verdiskapingen og sysselsetting gikk hånd i hånd, har teknologien nå potensialet til å bidra til økt verdiskaping uten økt sysselsetting; en "jobless growth". 
  • Der teknologien tidligere har løftet alle opp i velstandsstigen, har teknologien nå også potensialet til å bringe med seg økte inntektsforskjeller, at "vinneren tar alt" og en todeling av arbeidsmarkedet.

Mange mener at teknologiendringene vil forsterke forskjellene i arbeidslivet. Klikk for større bilde.

En slik utvikling kan observeres i de fleste EU-land og USA. For folk med høy kompetanse er det kamp om arbeidskraften, for folk med lav utdannelse er det en kamp om jobbene. Høy innvandring til Norge forsterker dette bildet, fordi den uvanlig gode tilgangen på arbeidskraft i visse bransjer har bidratt til å redusere lønnsveksten i de minst betalte jobbene.

Teknologi muliggjør nye arbeidsformer

Selv om fast ansettelse er hovedregelen i Norge, og fortsatt skal være det, er arbeidslivet også avhengig av en viss fleksibilitet for å fungere godt. Norske bedrifter må kunne benytte ulike arbeidsformer for å få dekket sine behov for arbeidskraft.

På tvers av landegrensene

Flere mener at fleksibiliteten i arbeidslivet vil øke i omfang og ta andre former i fremtiden. Ikke minst handler dette om at teknologien endrer innholdet i jobbene og måten vi jobber på.

Teknologien gir også arbeidsgivere muligheter for mer utstrakt bruk av eksterne leverandører til oppgaver som før ble utført av egne ansatte. Arbeidsprosesser kan enklere deles opp, digitale produkter leveres på tvers av landegrensene. Fri flyt av tjenester i EØS styrker også en slik utvikling.

Godt samarbeid har preget arbeidslivet

En av de viktigste årsakene til at vi har hatt et velfungerende arbeidsliv med lavt konfliktnivå og et velutviklet trepartssamarbeid er den norske modellen. For å bevare sin relevans må den fornye seg. Det betyr ikke at alt må endres. En vellykket remix er kjennetegnet med at det beste av det originale lar seg gjenkjenne, selv om nye elementer blir fremtredende. Slik vil det også bli for den norske modellen; den vil remixes parallelt med de endringene arbeidslivet vil gjennomgå i fremtiden.