Evaluerte læringsnettverk for smartere innkjøp

Ved å bruke metoden Innovative offentlige anskaffelser kan kommunene sikre seg bedre tilpassede løsninger når de gjør innkjøp.

#205

Hilde Sætertrø er prosjektleder for Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag. Fotograf: Siv Dolmen

Publisert 04.10.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Denne artikkelen er skrevet av Anne Sigrid Haugset for Trøndelag Forskning og Utvikling.

Ved å bruke metoden Innovative offentlige anskaffelser kan kommunene sikre seg bedre tilpassede løsninger når de gjør innkjøp. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har evaluert læringsnettverket Smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi i Trøndelag, der 11 nordtrønderske kommuner har fått en grundig innføring i denne metoden.
– Kommunene er uvant med å ha kontakt med leverandørene før anbudet er ferdig skrevet og utlyst, men denne dialogen kan sikre utvikle gode og veltilpassede løsninger, sier Roald Lysø.

Personer med interesse og ansvar for innkjøpsprosesser i 11 trønderske kommuner har deltatt på samlinger med faglige foredrag og erfaringsutveksling om smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi. Bak ideen om læringsnettverket står Nasjonalt program for leverandørutvikling med prosjektleder Hilde Sætertrø hos NHO i Trøndelag. Sentralt i nettverksarbeidet sto innføring i en ny og mer innovativ måte å gjøre innkjøp på.

Innkjøp som fremmer innovasjon

– Innovative offentlige anskaffelser er en innkjøpsmetode som skiller seg fra den vanlige innkjøpsprosessen, der kommunene sender ut ferdige anbud og leverandørene svarer på disse ut fra sitt ståsted. Forarbeidet der en kartlegger eget behov er mer grundig, helhetlig og tverrfaglig, og det er dessuten aktiv dialog med mulige leverandører før anbudet utformes, sier Roald Lysø.

Denne dialogen med leverandører tidlig i innkjøpsprosessen er uvant for kommunene. Dialogen må dessuten gjennomføres etter visse spilleregler, for å sikre en rettferdig anbudskonkurranse. Fordi en innovativ anskaffelsesprosess ofte er mer ressurskrevende enn en ordinær, både for leverandører og innkjøper, oppfordres kommunene til å slå seg sammen om felles anskaffelser innen velferdsteknologi.

Innkjøpsnettverk i Namdalen

Roald Lysø har ledet følgeevalueringen av arbeidet i læringsnettverket for innovative offentlige anskaffelser i Trøndelag. Ut av læringsnettverket sprang det ganske raskt en gruppe på fem namdalske kommuner som ønsket å innlede et nærmere samarbeid om å anskaffe blant annet trygghetsalarmer/alarmsystem. Lysø og kollega Niels Arvid Sletterød har evaluert både fellessamlingene og innkjøpssamarbeidet mellom de fem kommunene.

– Følgeevalueringen vår viser blant annet at planlegging og innretning av læringsnettverket er viktig, og at det trengs en tydelighet rundt hva en ønsker å oppnå med samlinger og arbeidsoppgaver. Her er det viktig å være klar på hvilke mål en har, hvilke utfordringer læringsnettverket skal bidra til å løse og hvem som bør delta, sier Roald Lysø.

Viktig å vite hva man vil med nettverket

Bevissthet rundt mål og retning for nettverket gjør det lettere å kvalitetssikre innledere og arbeidsmetoder på samlingene i nettverkene, slik at bidragene blir relevante for deltakerne. Det er også viktig at den som arrangerer læringsnettverksamlingene kjenner kommunene som deltar godt, og kan tilpasse seg deres behov, ressurser og ønsker.

– Blant annet har små og store kommuner litt ulike behov. Det er viktig at deltakerne selv får anledning til å påvirke innholdet på samlingene, og bruk av eksempler og tydelig kobling mellom teori og praksis gjør det lettere å relatere innkjøpsmodellen til situasjonen i egen kommune, sier Roald Lysø.

Referanse:

Lysø, Roald. 2016. Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk. TFoU-rapport 2016:15. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Denne artikkelen er skrevet av Anne Sigrid Haugset for Trøndelag Forskning og Utvikling.