NHOs KVARTALSRAPPORT

Gode tall for Trøndelag

Gode tall for Trøndelag i NHOs kvartalsrapport. Positive markedsanslag, god eksportutvikling hvor havbruk nå utgjør så mye som 56 prosent av den totale eksporten, lav arbeidsledighet og økt byggeaktivitet vitner om et trøndersk næringsliv som går godt.

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 16.06.16

Trøndelag

Torsdag la NHO frem årets andre kvartalsrapport, med tall fra Næringslivets økonomibarometer. Vel 2000 medlemsbedrifter har svart på spørsmål om blant annet markedssituasjon og -utsikter, investerings- og bemanningsplaner. Analysen viser gode tall for Trøndelag.

Se tallene for Trøndelag

- Dette var, ikke uventet, gode tall for Trøndelag, sier fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag, Jon Uthus.
- Positive markedsanslag, god eksportutvikling hvor havbruk nå utgjør 56 prosent av den totale eksporten, lav arbeidsledighet og økt byggeaktivitet vitner om et Trøndelag som er i en god fase.

Uthus understreker at tallene også viser at arbeidsmarkedet er stramt og derav begrensende for bedriftenes utviklingspotensial.

- Dette bildet bekreftes også i samtaler vi har hatt med våre medlemsbedrifter som vi nettopp har besøkt under vår medlemsturne i vår, sier Uthus.

God markedssituasjon

NHO-bedriftene i Trøndelag har over en lengre periode opplevd markedssituasjonen om lag som landsgjennomsnittet.  Fra og med 1. kvartal 2015 er svarene langt mer positive for Trøndelag enn landet totalt. I 2. kvartal 2016 mener et klart flertall av bedriftene at markedssituasjonen er god. Også når det gjelder utsiktene fremover er bedriftene blitt mer optimistisk. Det er imidlertid kun et knapt flertall av bedriftene som har optimistiske framtidsutsikter.

Eksporten fra Trøndelag var tilnærmet uendret i 2015 etter en sterk vekst de to foregående år. Målt som andel av verdiskapingen har Trøndelag en relativ liten eksport, men over 50 prosent av eksporten er fiskevarer og er også sterkt økende. Den sterke verdiveksten de siste årene skyldes i sin helhet sjømat. Flere av de øvrige bearbeidete eksportprodukter har hatt tilbakegang hittil i år.

Byggevirksomhet bidrar positivt

Igangsettingen av boliger ble rekordhøy i 2015. Igangsettingen i 1 kvartal gikk noe ned i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, men er fortsatt på et meget høyt nivå.  For yrkesbygg har tallene vært mer varierende. Igangsetting for yrkesbygg ligger foreløpig an til å bli rekordhøy i 2016.  Store årlige svingninger i tallene for yrkesbygg (som er normalt på fylkesnivå) skyldes i flere tilfeller igangsetting av større offentlig byggeprosjekter og større prosjekter i lager og varehandel. Sett utfra SSBs byggestatistikk er det ventet at byggevirksomheten kan bidra positivt til sysselsettingsutviklingen i Trøndelag i år.                                                  

Se hele rapporten her: Økonomisk overblikk 2-2016