Historisk industrisamarbeid

Norcem og Verdalskalk inngår en avtale med Trondheim Havn om utbygging og drift av kaianlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. Avtalen betyr at skipsstørrelsen som brukes til transport av kalkstein kan mer enn dobles og har en kostnadsramme på 150 millioner kroner.

#205

Verdal Havn. Foto: Leif Arne Holme/Trondheim Havn

Publisert 28.06.17

Trøndelag

Gjennom selskapet Kalkkaia AS har partene inngått langsiktige avtaler om utbygging og drift av kaianlegget på Verdal. Trondheim Havn er byggherre og står for utdyping og utbygging av den nye kaianlegget på Verdal, mens Norcem og Verdalskalk står for investeringen av det nødvendige tekniske anlegget for håndtering av kalkstein og lasting. Avtalen med Trondheim Havn er en viktig del av strukturen som må ligge til grunn for den omfattende aktiviteten kalkressursen gir.
 
- En av suksesskriteriene for utvidelsen er det gode samarbeidet mellom Norcem, Verdalskalk og Trondheim Havn. Denne typen installasjoner er samfunnsøkonomisk viktig og reduserer belastningen på landbasert infrastruktur, miljøbelastningen og risikoen for ulykker, sier Einar Hjorthol, direktør for Trondheim Havn.
 
Med utvidelsen av kaiområdene økes lagerkapasiteten for kalkstein. I tillegg skal den nye delen av havna mudres for å kunne ta i mot skip på opptil 60 000 dwt., noe som innebærer en betydelig økning av skipsstørrelser og lastekapasitet.
 
- Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til et nasjonalt knutepunkt for utskiping av kalk og et godt eksempel på hvor viktig samarbeidet mellom næringslivet og offentlige er, understreker Hjorthol.
 

Verdiskaping i regionen

Det er den enorme kalkforekomsten i Tromsdalen som muliggjør utbyggingen. Årlig hentes det ut om lag en million tonn kalk i året, men potensialet er anslått til 3 milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå.  Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste karbonatforekomster og til en av Norges viktigste mineralske ressurser.
 
I dag genererer aktiviteten i Tromsdalen ca. 177 millioner kroner i kjøp av varer og tjenester lokalt, blant annet gjennom bergleie, havneavgift, lønn, o.l. De 95 ansatte i Verdalskalk genererer 2–3 arbeidsplasser pr. ansatt i ringvirkninger. Nå planlegger Verdalskalk og Norcem økt aktivitet basert på forekomsten i Tromsdalen. 
 

Råvare til en rekke samfunnsnyttige produkter

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for fremstilling av sement. Norcem er landets eneste produsent av sement til bygg- og anleggsindustrien, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik, i tillegg til et nettverk av silostasjoner langs kysten.
 
– Betong er et av våre viktigste byggematerialer, og det utgjør fundamentet i nesten all infrastruktur i samfunnet. Kalk fra Verdal er, og vil være, en sentral råvare i vår sementproduksjon i et svært langt perspektiv, sier Trond Kaasa, gruvesjef i Norcem.