Informasjon om utlysning i Regionalt Forskningsfond Midt- Norge

Regionalt forskningsfond Midt- Norge har offentliggjort nye utlysninger. Søknadsfristen er 15 oktober. Tildeling ventes på nyåret i 2015.

Publisert 23.06.14

Trøndelag

Fornybar energi og miljøteknologi er ett av satsingsområdene.

Kort om hvilke programmer som er utlyst og prosjekter som kan omsøkes:

Regional kvalifiseringsstøtte:

Målgrupper:

Målgruppene for kvalifiseringsstøtte er små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og næringsnettverk, offentlige aktører, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner.

Kvalifiseringsprosjekter skal ha et forskningsinnhold.

Typiske kjennetegn for kvalifiseringsstøtte:

 • Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder
 • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader
 • Fondet gir inntil 500.000 kroner i støttebeløp pr. prosjekt
 • Det stilles krav om minimum 50% egenfinansiering (egeninnsats og/eller kontanttilskudd)
 • Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte
 • Prosjekter kan samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen
 • Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom en aktør i næringsliv/ offentlig sektor og et FoU-miljø

 Regionale bedriftsprosjekter

RFF Midt-Norge inviterer regionens næringsliv til å sende inn søknader om støtte til regionale bedriftsprosjekter ("Annen støtte"). Utlysningen er åpen for bedrifter som jobber innenfor område Marin, Maritim, Verdikjede mat (blå sektor) eller Fornybar energi og miljøteknologi.      

Typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter er:

 • Prosjekter av 2-3 års varighet.
 • Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område. Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.
 • Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø.
 • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.
 • Prosjekter kan samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen.
 • Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50% av prosjektkostnadene.     
 • Regionalt Forskningsfond vil i bedriftsprosjekter støtte inntil 50% av prosjektkostnadene.

Regionale bedriftsprosjekt kan sammenliknes med Forskningsrådets Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN)  

Ta kontakt med Susanna, Vegard eller undertegnede i Windclusterteamet hvis dere har spørsmål vedrørende utlysningen. Kontaktinfo på oss finner dere her:http://windcluster.no/kontakt/