Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er mulig

Se opp for innovative offentlige anskaffelser – det kan fort komme deg til gode, skriver Hilde Sætertrø og Merethe Storødegård i denne kronikken.

Et fly bryter ut av en formasjon med andre fly.

Fotograf: Istockphoto

Publisert 19.09.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Denne kronikken sto opprinnelig på trykk i Adresseavisen mandag 19. september 2016.

På lederplass i Adresseavisen har det to ganger den siste tiden blitt antydet at vi har et regelverk for offentlige anskaffelser som gjør det vanskelig å fremme innovasjon, være et verktøy for oppstartsbedrifter, eller til å etterspørre nye miljøløsninger. Dette bør det ikke sås tvil om.   

Dagens Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder et stort mulighetsrom når det gjelder å skape innovasjon. Behov og etterspørsel fra offentlig sektor har bidratt til at mennesker har landet på månen, det har gitt oss internett, og det sørget for den storstilte oljeutvinningen i Nordsjøen som vi nå nyter av. Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de fremste virkemidler vi har for omstilling i Norge, og dette har myndighetene sett gjennom ytterligere styrking av innovasjonsmulighetene i offentlige anskaffelser i det nye direktivet. Blant annet får vi en ny prosedyre og kontraktsform kalt innovasjonspartnerskap. Gjennom en slik kontrakt, inngått på bakgrunn av en konkurranse, kan private selskaper og for eksempel gründerbedrifter gjennomføre en utviklingsprosess sammen med den offentlige oppdragsgiveren som fører frem til en ny løsning og implementering av denne. Denne nye prosedyren minsker risikoen for den private bedriften for at løsningen ikke blir kjøpt og tatt i bruk.

Stimulerer leverandørene

Innovasjonspartnerskap er et av flere verktøy i innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling utviklet en dialog- og samhandlingsmetodikk med næringslivet i forbindelse med offentlige anskaffelser for over 7 år siden, som stimulerer leverandørene til å skape bedre eller nye løsninger, og som også gir offentlige oppdragsgivere bedre løsninger. Det offentlige "risikerer" faktisk å få løsninger som for eksempel sparer dem for millionbeløp i mer effektiv energistyring av offentlige bygg, mer effektiv bruk av hjemmetjenesten i eldreomsorgen, eller sparte kostnader gjennom utskifting av ventilasjonsanlegg i skolebygg. Ganger vi opp dette til å gjelde alle kommuner i Norge, snakker vi om milliardbeløp i sparte offentlige utgifter, og da blir innovasjon gjennom offentlige anskaffelser interessant for oss alle som bidrar inn til vår felles pengesekk. For ikke å snakke om hvilke muligheter som ligger her for miljøvennlige løsninger og teknologiutvikling generelt. Offentlig sektor og samfunnet har også fortsatt mye å gå på når det gjelder digitalisering.

Trondheim kommune har tatt grep

Trondheim kommune har tatt grep om innovative offentlige anskaffelser i sin anskaffelsesstrategi, innovasjonsstrategi og gründerstrategi. Anskaffelser er løftet fram som et strategisk og operativt virkemiddel for å skape innovasjon, både i egen organisasjon og for næringslivet. Kraften til innovasjon som ligger i de milliarder som kommunen bruker på innkjøp og investeringer er større enn næringsfond og andre virkemidler kommunen har. Det Trondheim kommune jobber hardt med nå, er å bygge kompetanse i egen organisasjon på å kunne gjøre dette i praksis. Som partner i Regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag får de bistand og "ei hand å holde i" som gjør dem trygge når dem begir seg ut på veien mot innovative løsninger. I tillegg trenger de støtte og heia-gjeng blant annet av pressen og publikum, på lik linje som enhver gründer og innovatør. Frykten for å gjøre feil, både i forhold til regelverket, men også å bli "hengt ut" i media, er det største hinder for at offentlige tjenestemenn og -kvinner våger å tenke nytt, og å gjøre noe nytt. Det bør ikke etableres skepsis til å drive innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, men heller entusiasme og applaudering. Dette er et sterkt bidrag til den nyskapingskulturen og teknologihovedsetet vi ønsker å utvikle i Trondheim og Trøndelagsregionen.

Trondheim kommune tok ledelsen i en innovativ anskaffelse av lokaliseringsteknologi for bruk i kommunal helse- og omsorgstjenester. Teknologien skal hjelpe omsorgspersonalet og pårørende til å vite hvor personer med kognitiv svikt befinner seg. Vi er kjent med leteaksjoner og dødsfall blant demente fordi kommuner ikke har hatt slik teknologi. Nå er en større anskaffelse av slike løsninger gjennomført med Trondheim kommune i spissen, og bransjen for velferdsteknologi melder tilbake at "Trondheim viser vei". Godt jobba!

Oppstartsbedrifter

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser får stadig mer oppmerksomhet. Trondheimsregionen, en samarbeidsallianse på 10 kommuner der målet er økt verdiskaping gjennom å bli den beste regionen på å utvikle nytt og eksisterende næringsliv, har vedtatt en dedikert satsing på innovative anskaffelser. I samarbeidet Trondheimsregionen og Leverandørutviklingsprogrammet skal vi se nærmere på hvordan oppstartsbedrifter lettere kan samarbeide med kommunene slik at vi sikrer behovsstyrt produktutvikling og kommersialisering. Dette som en del av planen til gründerstrategien. Å gjennomføre offentlige anskaffelser er en måte å kommersialisere ny teknologi på.  

Så se opp for innovative offentlige anskaffelser – det kan fort komme deg til gode!

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788