Lært mye om arbeidskulturen i Norge gjennom Global Future

Liudmila Ilyukhina er ikke i tvil om at det er vanskeligere å være leder i Norge en i Russland

Fra høyre Global Future deltaker Liudmila Ilyukhina og Hanne Falstad prosjektleder for Global Future Midt Norge. Foto: Jan-Are Hansen

Publisert 25.11.14

Trøndelag, Global Future

Liudmila Ilyukhina var deltaker i Global Future Midt Norge i 2013. Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet

Les flott artikkel om henne i Byavisa side 8.: Tekst og foto: Jan-Are Hansen

https://www.buyandread.com/next/reader.htm?pub=byavisa

Russiske Liudmila Ilyukhina (30) har lært mye om arbeidslivs- kulturen i Norge gjennom Global Future. Hun er ikke i tvil om at det er vanskeligere å være leder i Norge enn i Russland.

Liudmila Ilyukhina leverte i 2013 sin doktorgrad i materialtekno- logi ved NTNU og jobber i dag ved Siemens. – Jeg har lært mye om både arbeidslivskulturen i Norge og ikke minst om nettverksbyg- ging og kommunikasjon. Det kan være en hard nøtt å knekke når man har utenlandsk bak- grunn.  Programmet  gir helt enkelt bedre selvtillit. Nå vet jeg hvor jeg skal, smiler hun.

Kan du si noe om forskjellene mellom Russland og Norge når det gjelder lederposisjoner? –  Jeg mener det er vanskeligere å være leder i Norge enn i Russland. I Russland er ofte ledelsen i en organisasjon langt mer autoritær. Man tar en avgjørelse, og slik blir det. Her i Norge er det mye sterkere fokus på at også de ansatte er med på beslutningsprosessene. Ledere og styrer tar disse med på lag. – Mer tidkrevende? – Ja, og mer utfordrende for ledelsen. Fordelen er beslutningene forankres bedre hos de an- satte. Man føler ikke at ledelsen går over hodet på en, sier hun videre.

NHO Trøndelag håper å fortsette programmet Global Future selv om det ikke foreligger finansiering per dags dato. – Dere måtte si nei til en del av de som søkte om å få delta i programmet også? Ja, dessverre, sier Hanne Falstad. Sist gang vi kjørte programmet var det over 70 søkere, men vi hadde kun plass til 15. Det er etter mitt syn ytterligere et godt bevis på at programmet er veldig relevant.

Vi håper at en slik satsing blir en del av integreringspotten i statsbudsjettet. Det er noe vi vil jobbe for, avslutter Falstad. Det er fem år siden prosjektet startet. Målet er å utnytte potensialet til innvandrere med lang utdanning og sterk faglig bakgrunn bedre. Nå gjør de opp status. – Til sammen har vel nesten 70 personer fra hele verden deltatt i prosjektet her i Trøndelag. Det har bært betydelige frukter - en real talentmobilisering, sier Hanne Falstad, rådgiver i NHO Trøn- delag. Erfaringene fra programmet har faktisk vært så gode at det nå også kjøres i Oslo, Bergen og Stavanger.

Kort oppsummert ønsker NHO å synliggjøre kvalifisert kompetanse blant innvandrere. Det er dessverre slik at de i stor grad er underrepresentert i sammenhenger der beslutninger fattes. Dette gjelder i den politiske sfæren og i arbeids- og næringslivet, særlig i lederstillinger og styreverv, sier Falstad. Hun mener at mange innvandrere med sterk utdanningsbakgrunn ofte trenger hjelp til å knekke den «norske koden». Går mange mange  gode lederemner i Trøndelag går tapt på grunn av dette? –  Det er jeg sikker på. Å forstå og tilpasse seg den norske nærings- og arbeidslivskulturen kan være vrient selv for skarpe utenlandske hoder, sier Falstad som samtidig påpeker at ferske forsk ningsresultater  viser at virksomheter som ser potensialet i flerkulturelle medarbeidere har større innovasjonsevne og økt produktivitet. Dette er en vinn- vinn situasjon etter mitt skjønn. Undervisningen i programmet har bestått  av lederutvik ling, endringsledelse, egenutvikling og  kollega basert  coaching , retorikk, bruk av mentorer og nettverk, samt et formelt kurs i styrekompetanse med eksamen. Finaniseringen av programmet har i hovedsak skjedd gjennom NHO, fylkeskommunene i Trøndelag, Innovasjon Norge, NAV Trøndelag, Kysten er Klar og ulike kommuner i Trøndelag.

I tillegg til et godt samarbeid med BI så har vi fått til en mentorordning der mange sentrale personer i trøndersk næringsliv har bidratt med både verdifulle kunnskaper og nettverk, understreker Falstad. To av tre som deltar på Global Future har hatt bevegelse i sin karriére etter å ha deltatt i pro- grammet. Over 90 prosent av deltakerne var godt fornøyd med programmets innhold. Mange deltagere oppgir at de har fått økt motivasjon, selvinnsikt og selvtillit, og at de er svært fornøyd med at de har fått større tilgang til nettverk og de opplever stort utbytte av samlingene.

Evalueringsrapporten konkluderer med at resultatoppnåelsen i Global Future var svært vellykket, og at NHOs Global Future er unikt fordi programmet rettes mot deltakere med høy utdanning og kompetanse. – Vanligvis har integreringsprogram for utenlandske statsborgere fokus på å senke den uforholdsmessige store arbeidsledigheten? – Det er sant. Majoriteten av de som deltok hos oss har derimot gode jobber. Kanskje nettopp derfor er det en gruppe har gått litt under radaren mener Hanne Falstad. Det handler om nyttiggjøre seg av høy kompetanse helt enkelt. Det er et stort uforløst potensiale her akkurat som til de som ikke får jobb i det hele tatt.